Students cleaning up at 'Utukalongalu market in January. Photo/Facebook

The Tongan government undertook to provide rubbish bins to public places, remove unsafe derelict properties and employ staff to look after public toilets at the capital as part of its move to prepare Vavaʻu for big events in June.

Thousands of Tongan visitors and tourists from overseas were expected to attend the Free Wesleyan Church conference, the 70th anniversary of Siuʻilikutapu Mailefihi college and His Majesty King Tupou VI’s 57 birthday in June as well as the Royal Agricultural Show in July.

The 94th Conference and the school anniversary will be held in Vavaʻu while the Agricultural Show will begin there before it will continue on to other islands.

Prime Minister ʻAkilisi Pōhiva was in  Vavaʻu with a government delegation on Tuesday to talk with authorities about the preparations.

Tonga Tourism Minister Hon. Sēmisi Sika said the events would bring huge advantages to the kingdom.

He said the Prime Minister wanted a government-led cleanup and beautification campaign to begin in Neiafu immediately after they met with the Vavaʻu governor on Wednesday.

He said there were derelict properties and abandoned buildings in Neiafu which make the capital look untidy, unsafe for the public and could keep visitors off coming back.

There were no rubbish bins at public places and at the ‘Utukalongalu market, litter and garbage were seen almost everywhere, the Minister said.

He said the government pledged to provide garbage bins to the market and encourage the public to use them for their litter.

There was plan to upgrade public toilet facilities at the wharf in Neiafu and the government undertook to employ staff to manage and look after them.

He said the toilet facilities were closed when they arrived but they should open to the public.

Hon. Sika said the government considered building a fence around the Vaikolēlea historical site and erect a placard with its history there for the visitors.

He said the delegation also met with leaders from private sectors, head of governments, town and district officers and they had welcomed the government’s proposals.

The delegation also visited public roads in Hahake and Hihifo as well as heavy machinery at the Ministry of Infrastructure which the Minister said they no longer working.

A vacant building behind the Police station was ordered by the Prime Minister to be demolished while they were there.

Hon. Sika said Vavaʻu Police and the Prisons Department workers pulled down the building as part of the cleanup campaign.

1 COMMENT

 1. Kuo tukupā e puleʻanga Tongá ke foaki ha pini veve ki he ngaahi feituʻu kakai ʻi Neiafú, tuku hifo e ngaahi fale liʻaki mo ʻikai malú pea ke fakangāueʻi ha kau ngāue ke nau tokangaʻi e ongo toileti he kolomuʻá ko e konga ia ʻene palani ke talitali ha kau folauʻeveʻeva ʻe lau afe ʻi Sune.

  Kuo ʻi ai e ʻamanaki ʻe kau atu ha kau folau ʻeveʻeva mo ha kau ʻaʻahi Tonga mei muli ki he konifelenisi ʻa e Uēsilianá, fakamanatu taʻu 70 ʻo e kolisi Siuʻilikutapu mo Mailefihí pea mo hono fakamanatu ʻo e taʻu 57 ʻo e tama tuʻí ʻi Suné pehē ki he Fakaʻaliali Ngoue Fakatuʻí ʻi Siulai.

  ʻE fakahoko ʻa e Konifelenisi hono 94 mo e fakamanatu ʻa Mailefihi Siuʻilikutapú ʻi Vavaʻu lolotonga iá ʻe kamata ai ʻa e Fakaʻaliʻali Ngoué ʻo toki takai ai ki he ngaahi ʻotu motu kehé.

  Ne tataki atu ʻe he Palēmiá ʻAkilisi Pōhiva ha kau folau ʻa e puleʻangá ki vavaʻu he Tūsité ʻo talanoa mo e kau maʻumafaí kau ki he teu kātoanga ko ʻení.

  Ne pehē ʻe he Minisitā Takimamata ʻa Tongá Sēmisi Sika ʻe lahi e ngaahi faingamālie heni ki Tongá.

  Ne ne pehē ne fiemaʻu ʻe he ʻEiki Palēmiá ke kamata leva ʻi Neiafu ha kemipeini fakamaʻa mo fakamatamatalelei tataki ʻe he puleʻanga hili pe ʻenau fakataha he ʻōfisi ʻo e kōvana Vavaʻú he Pulelulú.

  Ne ne pehē kuo ʻi ai e ngaahi fale liʻaki mo ʻikai toe nofoʻi ʻi Neiafu pea ʻoku matamata kovi ai ʻa e kolomuʻá pea ʻikai malu foki ki he kakaí. ʻIkai ko ia pe kuo nau hoko kinautolu ko e fakatuli kakai.
  Ne ʻikai ha pini veve ia ʻi he ngaahi feituʻu kakaí pea ʻi he māketi ʻUtukalongalú ʻoku ʻilonga e laku vevé he mei feituʻu kotoa, ko e meʻa ia ʻa e ʻEiki Minisitaá.

  Ne ne pehē kuo tukupā ʻa e puleʻangá ke fokotuʻu ha ngaahi pini veve ki he māketí pea fakaʻaiʻai e kakaí ke laku ai ʻenau vevé.

  Ne ʻi ai e palani ke fakaleleiʻi e ongo toileti ʻi he uafu ʻi Neiafú pea kuo tukupā ʻa e puleʻanga ke fakangāueʻi ha kau ngāue ke tokangaʻi mo fakapapauʻi ʻoku ava maʻu pe ki he kakaí.

  Ne ne meʻa ʻo pehē ne tāpuni e ongo falé ni ia he taimi ne nau ʻaʻahi atu ai ki aí ka ʻoku fiemaʻu ke ava.

  Pehē foki ʻe ʻOnapolo Siká kuo fakakaukauʻi ʻe he puleʻangá ke fakaʻesi e Vaikolēleá mo fokotuʻu ha pelekaati ʻo tohi ai e hisitōlia maʻongoʻong a ʻo e feituʻú makehe ko ʻení.

  Ne toe ʻaʻahi foki e telekeisiní ki he ngaahi hala puleʻanga ʻi Hahake mo Hihifo ʻo kau ai e ngaahi mīsini he Potungāue ʻInifalakisaá ʻa ia ne pehē ʻe he Minisitaá kuo nau tuʻu ʻikai toe ngāue.

  Hili e ʻaʻahi ʻa e ʻEiki Palēmiá mo e kau ʻaʻahí ki Neiafú ne tuʻutuʻuni ai ʻe he ʻEiki Palēmiá ke holoki e fale ʻi mui ʻi he ʻApitanga Polisí.

  Pehē ʻe he Siká ne tuku hifo ʻeni ʻe ha kau ngāue mei he Polisí mo e Pilisoné ko e konga ia ʻo e fakamaʻa kuo kamatá.