Ngaahi Ongoongo ki he  Mātu’a Tauhi Fānau ‘a e ‘Apiako Satoni Paaka 

‘OKU TAUPOTU ‘I LALO HE FANONGONONGO’ NI HA TALA MAHU’INGA KI HE FOUNGA ‘O E Ō KI ‘APIAKO ‘A HA TAHA KEHE MEI HE FĀNAU AKO’

SUTTON PARK SCHOOL

89 Vine Street, Mangere East, Auckland 2024

Telephone (09) 276 4560   Facsimile: (09) 276 4529

Principal: Fa’atili Iosua Esera

‘Aho 20 ‘Epeleli 2020

Ngaahi Ongoongo ki he  Matu’a Tauhi Fanau ‘ae ‘Apiako Satoni Paaka 

 • ‘Oku ‘oatu ‘eku fakamālō ki he tokotaha kotoa pē na’a mou tokoni ki hono tauhi mo fakasi’isi’i ‘a e mafola ‘a e vailasi Covid-19.
 • ‘Oku tau fakafiefia kotoa koe tokosi’i ‘a e kakai mei hotau kominiutí na’e uesia ‘e he vailasi fakatu’utamaki ni.
 • ‘Oku tau fiefia ‘aupito ‘i he ‘etau kei hao mei he vailasi Covid-19.
 • ‘Ofa pē ke a’u atu ‘etau lotu kia kinautolu na’e mole honau ‘ofa’anga ‘o ‘ikai ngata pe ‘i Nu’usila ni, ka ko mamani kā
 • ‘Oku ou faka’amu ke kei hokohoko atu pē ho’o mou tokanga ‘i he taimi ko ‘eni ‘oku tau fononga atu ki he levolo 3, pea mo hono fakangalokuloku atu ‘a e ngaahi fakataputapui.
 • ‘Oku ‘iai ‘a e ngaahi liliu mahu’inga kuo fakapaasi ‘e he Poate Talasiti, ‘oku fiema’u ke mou ‘ilo ki ai ‘i he taimi ko ‘eni ‘oku tau teuteu atu ki he fokotu’u ‘a e akó.
 • Koe ‘apiako Sātoni Paaká ‘e kei hokohoko atu pē ‘ae fakataputapui, tukukehe pe ‘a e kau faiako moe fānauako, ‘oku ngofua ke nau hū ki loto ‘apiako.
 • ‘Oku ‘iai ‘a e tu’utu’uni pau ki ha taha ‘e hū ki loto ‘apiako ‘o Satoni Paaka, pea koe keiti ‘e loka mei he 9 pongipongi ki he 2.30 efiafi.
 • Koe ngaahi liliu ko ‘eni ‘e ma’u atu pē ia ‘i he uepisaiti ‘a e ‘apiako.
 • ‘Oku ou kole atu ki he ngaahi mātu’a moe kau tauhi fānau kotoa ke mou toutou lau ‘a e ngaahi tu’utu’u ni ko ‘eni ke mahino kiate kimoutolu kimu’a ‘oku te’eki fokotu’u ‘a e akó.
 • ‘Oku fu’u mahu’inga ‘aupito ‘a e malu moe hao ‘etau fānau, kau faiako, kau ngāue, pea moe kominiutí foki.
 • Ko ho’o tokoni ‘e fu’u mahu’inga ‘aupito ke fakahoko lelei ai ‘a e ngaahi liliu ko ‘eni, pea ‘e toe ‘i he faka’osinga ‘o e teemí.
 • Ka ‘okapau ‘e ma’u ‘e ha taha ‘o e fānau ako pē koe kau ngāue ‘o e ‘apiako ‘a e vailasi koloná, kuo pau ke tāpuni ‘a e ‘apiako ‘o toe lōloa atu.
 • Ko e ma’u ako ‘a e fanauako ‘i he levolo 3 ‘oku makatu’unga pē ia ‘i he loto ki ai  ‘a e matu’a.
 • ‘Okapau ‘oku ke ongo’i ‘oku malu ange pē ho’o fānau ‘i he nofo ‘i ‘apí, pea ‘e ‘iai ha taha ke ne tokanga’i kinautolu, pea ‘e lelei ‘aupito ke nau nofo pe ‘i ‘api.
 • Ko kimoutolu ‘oku tokolahi ‘a e fānau, ‘e malava pē ke ‘omai ha fānau ki he ako pea tuku ha fānau ‘i ‘api.
 • ‘E kei hokohoko atu pē ‘e he kau faiako hono tuku atu ‘a e ngaahi ngāue fakaako ‘i he on-line pea mo ha ngaahi ngāue ma’ae fānau ‘oku nau nofo ‘i ‘api.
 • Ka ‘i he lolotonga ni, ko ‘api pē ‘a e feitu’u malu taha ki ho’o fā
 • ‘Oku mau feinga ke fai ha ngaahi liliu ‘o fakataumu’a pe ki he malu mo hao ‘etau fānau moe kau ngāue ‘o e ‘apiako.
 • Ka neongo ia, ‘e ‘ikai lava ‘a e Poate Talāsiti ‘o e ‘apiakó ke ne fakapapau’i atu ‘e malu ho’o ki’i tamasi’i pē ta’ahine mei he vailasi ‘o e Covid-19 ‘i he ‘ene ha’u kihe akó.
 • Ko e kau faiako ‘oku ‘iai honau ngaahi fokoutua tauhi, pea ‘e ‘ikai te nau malu ‘i he ha’u ki he akó.
 • Kapau ‘oku ‘i ai ha taha na’e feohi mo ha tokotaha na’a ne ma’u ‘a e vailasi Covid-19, pē ko ha taha ‘oku ne tauhi ha toulekeleka, ‘e ‘ikai ke fiema’u ke nau ha’u ki he akó.
 • Koe ngaahi mātu’a ‘a e fānau ‘oku ‘i he ngaahi kalasi ko ‘eni, ‘e toki fetu’utaki atu pē e ‘apoak,o ke mou ‘ilo kiai.
 • Ko e fakataputapui foki ko ‘eni, koe faingamālie lelei taha ‘eni ke ke feohi vāofi ai mo ho’o fā
 • ‘Oku lelei ‘a e fa’a pōtalanoa ‘o vahevahe ‘a e ngaahi tukufakaholo ‘o e fā ‘Oku lelei ke ako ako ke tā ha me’alea,
 • Lelei ke vahevahe ‘a e ngaahi talanoa fakatonga motu’a,
 • Lelei ke ako ki he feime’atokoni hangē koe fei’umu.
 • ‘Oku lahi ‘a e ngaahi faingamālie ke lau ha ngaahi talanoa,
 • Lau ‘a e Tohitapupea lava ke fai ha lotu,
 • Ako ki fai ha lea fakamālō,
 • Fa’u ha maau pē hiva,
 • Faitohi pē tohi ha’o kaati talamonū ki ha taha na’e puke.
 • Ko e toe faingamālie lahi ‘eni ke ako ai ‘a e fānau meiate koe.
 • Ko e ngaahi me’a kotoa ko iá, ‘e tauhi ia ‘e he fānau ko ‘enau mata’ikoloa ki he kaha’u.
 • ‘Oku toe mahu’inga foki ke ‘oua na’a ke ongo’i mafasia mo ho’o fānau, ‘i he ngaahi ngāue fakaako ‘oku tuku atu ‘i he online, pē ko e ngāue ‘oku ‘oatu ‘e he faiako.
 • Koe kau taki ‘o e ngaahi timi ‘oku nau lolotonga ngāue ki hono peki mo teuteu’i ‘a e ngaahi me’a ngāue fakakomipiuta, pea ‘e maau ia ‘i he uike ni ‘o teuteu ke kulia’i atu kihe ngaahi fā
 • ‘Oku fakafuofua ‘e a’u atu ki ‘api na ‘i he Tu’apulelulu ‘oe uike ni pē.
 • Ko e ‘uluaki faingamālié, ‘e ‘oatu ia ma’ae fānau ‘oku nau ‘i he kalasi 5 ki he 8.
 • Neongo foki ‘a e fokotu’u ‘a e ako ‘i he ‘aho 29 ‘o ‘Epelelí, kā ‘oku kei mahu’inga pē ke ngāue’aki ‘e he fānau ‘a e ngaahi naunau fakakomipiuta ko ‘eni ‘i ‘api.
 • ‘Okapau ‘e ‘oatu ha naunau fakakomipiuta ‘e ua ki ho familí, kātaki ‘o tokanga’i lelei ‘eni he ‘e ‘ikai lava ‘e he ‘apiakó ke fakatau hano fetongi.
 • Koia ai, kātaki ‘o tokanga’i lelei ‘a e ngaahi naunau ko ‘ení.
 • Kapau ‘oku ke toe fiema’u ha tokoni makehe pea ke fetu’utaki mai kiate au ‘i he tu’asila [email protected] pē tuku mai ha fekau ‘i he telefoni 021-250-6684. Koe ngaahi taimi faingata’a ‘eni pea ‘e ki’i fuoloa pea tau toki foki ki he taimi ne tau anga maheni ki aí.
 • Fakatauange pē ki he ‘Otua Māfimafi ke hifo ha ngaahi tāpuaki ki homou ngaahi loto fale takitaha, kae ‘oua leva kuo tau toe fakatahataha mai koe famili pe ‘e taha.

Faka’apa’apa atu,

Fa’atili Iosua Esera

Tumuaki/Pulea’oga/Puleako/Principal

Master of Education [Merit]

NGAAHI TU’UTU’UNI KE MALU’I MEI HE  CONVID19

TAUMU’A

Ke hoko ‘a e ‘apiako Sutton Park  ko e ‘ātakai lelei mo malu ki he fānau ako, kau ngāue mo e ngaahi mātu’a tauhi fānau, mei he vailasi Covid19

 

NGAAHI ME’A MAHU’INGA

 

   FOUNGA HONO FAKAHOKO

 

KO HAI ‘OKU NE FAKAHOKO

 

Ko e fakataputapui

 ‘o e   Apiako′.

 

 

Ko e kau faiako  mo e fānauako pē  ‘oku ngofua ke hū ki loto ‘apiako. Ka ‘i ai leva ha taha kehe ‘oku fie hū ki apiako, pea kuo pau ke toumu’a ma’u ha’ane ngofua mei he puleakó.

Ko e  founga ‘o e hū ki he loto ‘apiako, ‘e ma’u atu  ia mei he me’a ma’u’anga fanongonongo ‘oku  fokotu’u he hū’anga ki loto ‘apiako, koe’uhi ke ‘ilo ki ai ‘a e ngaahi mātu’a, kau ‘a’ahi moe kau ngāue kehe te nau hū mai ki he loto ‘apiako.

Koe founga ‘o e fe’iloaki moe fakalea ki he fānauako, kau faiako moe kau ngāue ‘a e akó kuopau ke muimui  ia ‘i he tu’utu’uni ‘a e ako.

Ko e kau ‘a’ahi kotoa pē kuo pau ke nau ‘osi ma’u ngofua.

‘E fakapapau’i ‘oku hao ‘a e kau ‘a’ahi mei he vailasi Covid19 kimu’a pea toki fakangofua kinautolu.

Ko e ngaahi tiliva kotoa pē ki he ‘apiakó, ‘e fakahoko ia he vaha’a ‘o e 7.30 pongipongi ki he 4.30 efiafi.

‘E tāpuni kotoa ‘a e ngaahi loki ko eni: sikipei, kenitini, pelekifasi, lanisi ‘o tali ke toki fanongonongo atu.

‘E loka kotoa ‘a e ‘u matpā hū’anga ki ‘apiako mei he taimi 9.00 pongipongi ki he 2.30 efiafi.

 

Pule Ako mo e kau ngāue ‘Ofisi′.

 

Ko e

fakataputapui ‘o  Loki Ako

 

 

 

Ko e ngaahi lokiako kotoa pē te nau tauhi ki he tu’utu’uni ‘o e fakataputapui,  tauhi ‘o e founga ki he ma’a pea mo e faka’ehi’ehi mei he siemu. Oku tānaki atu ‘eni ‘i he ngaahi talite kuo fokotu’u ‘i he ngaahi lokiakó

Ko e ngaahi kalasi kotoa ‘oku fiema’u ke nau tauhi ‘a e faka’ehi’ehi mei mei he vailasi Koviti-19  ke nau hao mo malu foki.

Ko e fānauako ke nau fanofano ‘aki ‘ae koa pē ko ‘enau ngāue’aki ‘a e senitaisa ‘i he ‘enau hū ki lokiako.

‘Oku ‘ikai ke fiema’u ‘a e fānau ke nau toutou inu mei ha hinainu ‘e taha pē te nau ala holo ‘i he  ‘enau taimi kai.

Ko e Pule tauhi ‘api, mo tauhi e koloa ‘a e ‘apiakó, te ne ‘omai ‘a e ngaahi naunau fanofano, holoholo mo e  koa, ki he faiako ‘i he taimi ‘oku fiema’u ai.

Ngāue’aki ‘a e ngaahi hina faito’o siemu ki hono holoholo ‘aki e funga tepile , sea mo e ‘u me’angaue ‘ ae fanau ki mu’a ‘i he taimi malōlō si’i, malōlō kai ho’ata mo e taimi tuku ‘a e ako.

Ko e ngaahi naunau malu’i ma’ae kau faiako mo e fanau ako ‘oku tauhi ia ‘i he ‘ofisí.

Ke fakapotopoto’i  ‘e he faiako hono  faka’ata e fanau  he taimi ‘oku nau fiema’u ai ke nau ngāue’aki ‘a e toileti.

 

Faiako fakakalasi mo e fānau ako′

 

 

Ma’u Ako

 

 

Ko e fanau moe kau faiako ‘oku fiema’u ke fakapapau’i ‘oku nau hao mei ha fa’ahinga mahaki pē, kau ai ‘ae fokoutua ‘oe halanga    mānava, mofi pe ko ha vailasi ‘e ‘omai ki he ‘apiako.

Ka ‘iai ha ki’i tamasi’i pe ta’ahine ‘oku ‘asi mei ai ha faka’ilonga ‘oku puke, pea ‘e ‘ave leva ki he ‘ofisi.  Koe fanau ‘oku nau mofi pe ha  mai  ko ha faka’ilonga ‘oku nau puke, ‘e ‘ave kinautolu ki ‘api.

‘Oku tau’ataina pē ‘a e foki mai ‘a e fānau ki he ako mei he fili ‘ae ngaahi mātu’a ke omai ki he ako pe ‘ikai.  Ka ko e ako ‘ae fānau ‘e kei hokohoko atu pē ‘i he online pe ko hono ‘oatu ‘ae ngāue fakaako kuo ‘osi teuteu ‘e he faiako ma’ae fānau ‘oku nau ‘i ‘api.

Koe kau faiako moe fānauako te nau tui ‘ ae kofu nima, moe me’a malu’i ki he ngutu lolotonga ‘oku nau ‘i ‘apiako.

 

Puleako

 

 

 

Li’aki Ako

 

 

 

Ngāue’aki ‘a e founga anga maheni

Ko e ngaahi founga maheni pē ‘oku ngaue’aki ki he li’aki ‘ako ‘a e fānau.

Ko e ako ‘a e fānau ‘e kei hokohoko atu pe ‘i he on-line pea ‘e ‘i ai ‘a e ngaahi ngāue fakaako ‘e to e ma’u atu pē ia mei he faiako ho’o ki’i tamasi’i pe ta’ahine ‘okapau ‘oku nau nofo pe ‘i ‘api.

 

‘Ofisi mo e kau faiako fakakalasi′.

 

 

 

 

Ko e fakatupulekina e malu mo e hao fakafo’ituitui

 

 

Ko e fanauako ke nau takitaha ‘alu ki he ‘ene kalasi ‘i he taimi ‘oku nau  a’u ai ki ‘apiako pea ke nau tauhi ‘a e vā mama’o ‘oku fiema’u.

Ko e ngaahi fakataha’anga ‘ae fānau ako ‘e fakahoko kotoa pē ia ‘i tu’a pea ke tauhi ai pē ‘a e ngaahi vā mama’o ‘oku fiema’u pea mahu’inga ke tui ‘a e ngaahi me’a ke malu’i ‘aki kinautolu.

Ko e ngaahi asemipilii ‘e fakahoko fakasinitiketi, pē fakamatakali, ‘i he ngaahi taimi ‘e toki fakapapau’i.

‘Oku fiema’u ke kei tauhi ai pē ‘a e vā mama’o ‘o e tokotaha mei he tokotaha.

 

Ongo tokoni pule, mo e kau taki (Syndicates/Whanau)

 

 

 

Taimi kamata mo e tuku ‘a e ako

 

Ko e akó ‘e konga ua pea ‘e taimi kehekehe ‘a e taimi kamata, taimi malōlō moe taimi tuku ‘ae akó.  Ko e taimi malōlō si’i ‘e miniti ‘e 30 pea koe kai ho’ata ‘e miniti ‘e 40.

Kulupu 1: Sia Ua mo Masina Va’aia

Kulupu 2: Koe toenga ‘oe ako moe Rumaki (‘Iuniti Mauli)

 

       Kulupu 1

08:30am – Kamata

10:00am –  Mālōlō si’i

12:00pm – Mālōlō Kai ho’ata

02:30pm – Tuku e ako/Foki ki ‘Api

       Kulupu 2

09:00am – Kamata

10:30am – Mālōlō si’i

12:40pm – Mālōlō lahi

03:00pm – Tuku e ako/Foki ki ‘Api

Ko e fānau ako ‘oku fiema’u ke nau a’u mai ki he ‘apiako ‘o ‘oua toe laka hake ‘i he miniti ‘e 30 pea kamata ‘a e ako pea ‘oku toe fiema’u ke nau mavahe mei he ‘apiako  ‘i he tuku pē ‘a e akó.

Ko e ma’u me’atokoni ‘a e fānau ‘i he ‘uluaki miniti ‘e 10, ‘e lava pē ke  nau kai ‘i loki ako pē ko tu’a, pea ke tokanga’i ‘e he faiako ‘enau kalasi taki taha.

‘E ngāue’aki ‘a e fafangu to’oto’o ke fakamahino ki he fānau ‘a e kamata ‘o e mālōlō si’i mo ‘ene ‘osi ‘a e taimi mālōlō.

 

 

Ongo Tokoni pule mo e kau faiako′.

 

 

Ngaahi Naunau Malu’i

 

 

 

Ko e faiako kotoa pē ‘oku fiema’u ke nau takitaha tokanga’i ‘a e ngaahi naunau malu’i te nau ngāue’aki hangē koe me’a malu’i ki honau ngutu moe kofu nima.

‘Oku toe lelei pē foki ‘okapau ‘oku ke fiema’u ha naunau malu’i ki ho ‘ulu moe mata. ‘E ngāue’aki ‘a e ngaahi patiseti fakakalasi ke fakatau mai ‘aki.

Ko e ngaahi naunau malu’i ki he kau faiako tokoni  ‘e tokanga’i ia ‘e Mrs Tuaopepe pea ko e kau ngāue ‘i he ‘ofisí ko Mrs Tautaiolefua.

Ko e ngaahi naunau malu’i ‘a e kalasi takitaha ‘e tokanga’i pē ia ‘e he takitaha faiako.

 

 

Kau faiako mo e kau ngāue kotoa.

 

 

Kau hū fo’ou

 

 

 

Tupu mei he fa’a tokolahi ‘a e fiema’u ke lēsisita ‘a e fānau hūfo’ou ki he ‘apiako Sutton Park, ‘oku kole atu heni ko e fānau hū fo’ou pē ‘oku hoko honau ta’u 5 ‘i he ta’u ni, ‘e ngofua ke nau ōmai ‘o lesisita. 

‘Ōfisi

 

 

Fakahoko fatongia

 

Ko e kau faiako ‘oku nau  tokangaekina e fānau ‘i tu’a he taimi mālōlō, ‘Oku fiema’u ke maau honau kofu nima mo e me’a malu’i ki honau mata/ihu (mask).

Ko kimoutolu ‘oku mou tokanga’i ‘a e kolosi ’anga ki he ‘apiakó, ke fakamanatu ki he fānau ako ke nau tauhi ‘ae vā mama’o ‘oku fiema’u ke nau malu ai.

 

Mrs Tuaopepe

   

 

Sometimes when a business is growing, it needs a little help.

Right now Kaniva News provides a free, politically independent, bilingual news service for readers around the world that is absolutely unique. We are the largest New Zealand-based Tongan news service, and our stories reach Tongans  wherever they are round the world. But as we grow, there are increased demands on Kaniva News for translation into Tongan on our social media accounts and for the costs associated with expansion. We believe it is important for Tongans to have their own voice and for Tongans to preserve their language, customs and heritage. That is something to which we are strongly committed. That’s why we are asking you to consider sponsoring our work and helping to preserve a uniquely Tongan point of view for our readers and listeners.

Latest news

Related news