'Alu 'o fai pehee foki mo koe

MALANGA – Sapate 14/09/14
 
Sapate Tohitapu
 
Ngaahi Lesoni : ‘Ekisoto 14 :19-31 ; ‘Ekisoto 15 :1-11, 20-21 ; Loma 14 :1-12 ; Matiu 18 :21-35
Kaveinga: “‘Alu ‘o fai pehee foki mo koe!”
 
Potu Folofola Maitu: 18:22 “Tali pe ‘e Sisu ‘oku ‘ikai teu pehee kiate koe ‘o tu’o fitu; ka ‘o tu’o fitu ‘o liunga’aki ‘ae fitungofulu”
 
 
Himi 606/534/504
 
Talateu
 
 
Lolotonga pe ‘etau mo’ui mo fononga he meesi moe fakamolemole ‘ae ‘Otua ‘oku  tau fu’u kei tomui mama’o he angimui mo fa’ifa’itaki pea ke tau fakahaa’i ‘ae ‘ae mo’oni ‘oe mo’ui moe meesi ko ia ki hotau ngaahi kaungaa mo’ui ni. ‘Oku hanga ‘e he talanoa fakataataa ni ‘o fakahaa’i mai ‘ae fa’ahinga houhau ‘ae ‘Otua kuopau ke hoko ki ha Kalaisitiane kuo ‘ikai ke ne fie vahevahe ‘ae meesi kuo ne tofanga ai he fakamolemole ‘ae ‘Otua ki hono kaungaa mo’ui. Koe lea fakamolemole koe tukuange pe faka’ataa. Koe lea maheni ‘eni ‘oe fakamaau’anga mo kinautolu ‘oku maheni hopo koe “tukuange ‘ehe fakamaau” ha taha mei hano tukuaki’i ki ha hia. Pea koe tokotaha leva ko ia kuo ne tau’ataiana mei tukuaki’i ko ia. Koe lea fetau ia ‘oe “fakamolemole” koe “tau’ataina” he kapau ‘e ‘ikai ha fakamolemole ‘e ‘ikai ha fakataua’ataina. Koe fakamolemole koe “fakafoki” ki he tukunga mo’ui kimu’a ‘oe feohi hangee koe angahala ke fakafoki mei he’ene angahala kuo ne feia pea ke ne tau’ataina ia mei he angahala ko ia. Na’e fakafehu’i ‘e Pita kia Sisu ‘o fekau’aki moe fakamolemole “…’Eiki ‘e tu’o fiha ‘ae fai hala ‘a hoto tokoua kia kita, ka te fakamolemole pe? ‘o tu’o fitu ‘apee? “Pea tali ‘e Sisu ‘oku ‘ikai teu pehee kiate koe ‘o tu’o fitu: ka ‘o tu’o fitu liunga’aki ‘ae fitungofulu…” pea ko ia foki hotau veesi malanga.
 
Koe vete ‘oe potu tohi
 
 
Koe hili foki ‘eni hono fakahinohino ‘e Sisu ‘ae mahu’inga hono fai ‘oe fakalelei telia na’a na’a mole ha ki’i sipi ‘e taha mei he takanga. Koe fehu’i na’e fai ‘e Pita kia Sisu ‘o na’e mei he maama ia ‘oe tukufakaholo fakasiu ‘o fekau’aki mo hono fakangatangata ‘o hono fai ‘oe fakamolemole ke tu’o tolu matee pe. Koe tali na’e fai ‘e Sisu ko ‘ene fakamahino mai ‘oku “‘ikai ha fakangatangata pau” ia ‘oe fakamolemole ke ‘oua na’a tu’o fitu pe kae fitu liunga fitungofulu (tu’o 490). Koe’uhi koe mahu’inga kia Sisu ‘ae fakakaukau ‘oe “fakamolemole” ko ia ai na’e fai ai ‘e Sisu ‘ae talanoa fakataataa ni ‘o fakatatau ki ai ‘ae Pule’anga ‘o Hevani.
Na’e ‘i ai ha kolo’ia pe tu’i nai na’a ne fekau ke totongi ‘osi ange ‘ehe taha ‘o ‘ene kau sevaniti hono mo’ua kiate ia koe taleniti ‘e taha mano (10,000). ‘Oku fakafuofua ia ki he pa’anga ‘e laui miliona pea ko ha koula pauni ‘e 58 ki he 80 he ‘aho ni. Pea koe’uhi koe ‘ikai malava ‘e he sevaniti ko ‘eni ke totongi ‘ae mo’ua ki he Tu’i ni ko ia ai na’e tu’utu’uni ‘e he Tu’i ke fakatau tuki kotoa hono mali mo ‘ene fanau moe me’a kotoa pe na’a ne ma’u ke totongi’aki hono mo’ua. Fakatatau ki he fakamatala ‘a Matiu na’e tomape’e atu ‘ae sevaniti ‘o kole ke toe tuku mai pe hano ki’i taimi pea tene toki totongi kotoa “…pea manava’ofa ‘ae ‘Eiki ‘oe tamaio’eiki ko ia, ‘o ne tukuange ia mo ne fakamolemole hono mo’ua.” ‘Oku ha mei he’ene fiema’u ‘ae sevaniti na’e ‘ikai te ne fiema’u ‘ae fakamolemole ka na’a ne fiema’u ke toe ki’i fakatotoka hono taimi ‘eke kae toe ‘oange hano ki’i taimi ‘e malava ke ne toki  totongi ai hono-mo’ua.
Fakatatau ki he fakamatala ‘a Matiu na’e ‘ikai fu’u fuoloa mei ai kuo fetaulaki atu ‘ae tamaio’eiki ni mo ha taha ‘i he kau ngaue na’e ne mo’uaange kiate ia koe tenali ‘e teau “…pea ne puke ia ‘o fakasisina hono kia ‘o ne pehee. Kapau kuo ke mo’ua, totongi.” Koe tenali koe fo’i seniti siliva ia ‘ae Pule’anga Loma pea ‘oku fe’unga hono mahu’inga moe seniti ‘e 16 pe ko ha fo’i vahe ia he ‘aho kakato ‘e taha ‘ae tangata ngaue unga pe lau’aho he pule’anga Loma. Na’e tautapa ‘ae sevaniti ni ki ha’ane meesi ka na’e ‘ikai te ne tali ka na’a ne li ia ki he Pilisone koe ta’e totongi ange hono mo’ua. Koe’uhii koe ‘ikai fiemalie ‘ae toenga ‘oe kau ngaue ki he’ene fai pehee ko ia na’a nau fu’u loto mamahi ‘aupito (elypēthēsan “grieved or sad to the point of distress”) ‘o nau launga ki he Tu’i ‘ae angafai ‘ene sevaniti. Koe’uhii na’a ku fakamolemole’i koe he tenali ‘e 10,000 (pa’anga ‘e laui miliona) ‘osi ko ia ‘oku ‘ikai teke lava ke fakamolemole ho kaungaa ngaue he tenali ‘e 100 (ki’i seniti ‘e 16 nai). Koehaa fau ia? ‘ae siana ta’e loto? ‘ikai keke ‘alu ‘o fai pehee foki mo koe! Koe me’a ‘i ho’o ta’eloto ke fai ki he kakai kehe ‘ae me’a ‘oku ke loto ke fai kiate koe ko ia ‘e lii koe ki he fale fakapopula koe’uhii ko ho’o “ta’e fie fakamolemole” pea mo ho’o “ta’e ‘ofa” ki ho kaungaa ngaue.
Koe ngaahi pole ‘oe fekau ni:
 
Koe ‘etau fai ‘ae fakamolemole ‘oku ‘i ai ha tukukehe ai? (execeptions/ ‘oku fa’a ui ‘ae fa’ahinga exception ko ‘eni koe indifference of the perpetrator). Kapau koe kovi ‘oku fai ki hoto kakano mo’oni ‘a hoto uaifi pe ko hoto ‘ofefine kohai nai ia ‘e malava ke fehangahangai moe fekau ‘oe fakamolemole ni? Koe fifili kainga pe ‘e hoko nai ‘etau toutou fai ‘ae fakamolemole ke tau faka’ai’ai ai ‘ae tokotaha ko ia ke ne toutou fai mai ‘ae kovi ko ia kiate kitautolu?
Fakaakonaki
Kainga kuo lahi pea kuo ‘i ai hotau ngaahi kaungaa mo’ui kuo nau femotumotuhi koe’uhii koe ‘ikai fie fetukulolo’aki mo fie fefakamolemole’aki pea kuo a’u ki he matuku ai ‘ae ngaahi loto fale, pea pehee ki he ngaahi Siasi koe’uhii pe koe ‘ikai malava ke fai ‘ae fekau ni koe fefakamolemole’aki. Kainga ‘oku a’u he ‘aho ni ki hono DNA ‘e he fanau tamai mo fa’ee taha honau toto pe koe tokoua mo’oni pe ‘ikai koe hulutu’a ai pe ‘ae ‘ikai malava ke tukulolo mo fai ai ‘ae fakamolemole. Kainga tau vakaia ki he fu’u angahala ni pe koe toe ha ha’ate ngaue mo akonaki lelei ‘e toe fai kuo ‘osi kalokalo atu pe ‘a mamani koe’uhii pe koe ho’ata mai mei he’etau mo’ui ‘ae ta’e fakamolemole. ‘Oku tau mavahe nai mei ha Siasi ko ha “loto lelei” pe koe mavahe ai pe he “kee” moe  “loto mamahi?” ‘Ikai nai koe ‘uhinga ia ho’o mavahe koe ‘ikai teke fie fai ‘ae fakamolemole? Ko ha makatu’unga malohi fe’unga nai ia ke fokotu’u’aki ha siasi koe “loto mamahi/ ta’e fakamolemole?” Fefe ‘ae kakai he loto siasi na’a ke ‘ita ai ‘e fefe ha’amou fetaulaki atu ki ha lotu fakatahataha? ‘Oku ke angatu’u nai ki he ‘Otua he ta’e fakamolemole? ‘Io kainga ‘oku tau hoko koe fili ki he ‘Otua koe’uhii koe ‘ikai ke tau malava ‘ae fekau kuo ne tu’utu’uni mai ke tau fai koe fakamolemole.
 ‘Oku ako’i kitautolu ‘e Sisu he’ene lotu na’e ako mai ke tau “…fakamolemole ‘akinautolu fuape ‘oku mo’ua mai…” Kapau ‘oku tau kole faka’aho ki he ‘Eiki ke ne fakamolemole’i ‘etau ngaahi fu’u angahala (tenali ‘e 10,000) kae ha leva kainga ‘oku ‘ikai ke tau malava ke fakamolemole’i ai ha taha kuo ne fai mai ha kovi kiate kitautolu. ‘Oku tau kole ha meesi mei he ‘Otua kae ‘ikai malava ke tau fai totoka ki he hotau ngaahi kaungaa mo’ui. ‘Oku tau kole ‘ene fakamolemole kae ‘ikai ‘aupito ha’atau loto fakamolemole ki hotau kaungaa’api. Koe fakahinohino ki he hono fai ‘oe feilaulau ‘oku fakahoifua koe tomu’a fakalelei mo hoto kainga pea toki fakakakato ‘ae feilaulau ko ia.
Koe fakahinohino ko ia ‘a Sisu ‘o fekau’aki moe fakamolemole kuopau ke fai ia ‘o ‘ikai makatu’unga ‘i ha tukunga pau pe ‘i ai hano ngata’anga pau ‘ikai!. Kuopau foki ke tau tomu’a ma’u ‘ae loto fakamolemole pea koe fakamolemole ko ia ‘oku ‘ikai fai ia mei tu’a ka koe koloa ia hotau laumalie ke foaki atu ma’a ho’otau ngaahi kaungaa mo’ui “Ka mou anga’ofa mu’a ‘i ho’omou feangai, mo manava’ofa pea mou fefakamolemole’aki ‘o hangee foki koe ‘Otua ne ne fakamolemole kimoutolu ‘ia Kalaisi. Ko ia mou hoko mu’a koe kau fa’ifa’itaki ki he ‘Otua ‘o taau moe fanau kuo ‘ofeina…” (‘Efeso 4:32). Kainga he’ikai teitei malava ‘ae “fakamolemole” kuo tau lea ki ai kapau he’ikai fai mei loto ‘ae fakamolemole ko ia. Kainga ‘oku tatau heni ‘ae Pule’anga ‘o Hevani mo ha taha kuo ‘ikai ke ne fakangatangata ‘ene “fakamolemole” ‘isa kuo ne fai ‘ae fakamolemole ‘o lahi hake he fitu liunga fitu ngofulu. Kapau kainga koe me’a ‘eni teu ma’u ai ‘ae pule’anga ‘o Hevani koehaa ‘oku ‘ikai keu malava ai ke fai ‘ae fakamolemole? Kainga teke kei fakafefeka koaa ho loto ka ke iku ai ki he heli moe mate ta’engata?
Fakama’opo’opo
 
 
Na’e talaange ‘e ha toko taha kia Sione Uaisele he ‘aho ‘e taha “Ko au he’ikai pe te u fakamolemole’i pe fakangalo’i ha’ane fai kovi mai kiate ai ha taha” pea koe tali ‘a Sione Uaisele “Tangata ‘oku ou faka’amu pe ke ke hao ai pe ‘o ‘oua na’a ke fai ha angahala” Koe fakakaukau mahino ‘eni ‘oe fekau ‘a Sisu ki he fakamolemole he kuopau ke ne fakamolemole ‘ae hia ‘o kinautolu ‘oku tangi hake ki he’ene meesi.
Koe fakamolemole koe taha ia he ngaahi me’a faingata’a taha he mo’ui ni kuo fekau’i kitautolu ki ai ‘e Sisu ke fai ka neongo hono faingata’a ka kuopau ke tau fai ‘ae fekau kuo ne tala. Koe fakamolemole ko e taha ia ‘oe ngaahi tefito’i makau’unga pau ‘o ha Kalaisitiane. He’ikai ala lau kitautolu ko ha Kalsisitiane ‘okapau he’ikai te tau fakamolemole. Kapau he’ikai te tau lava ‘ae fakamolemole pea taa ‘oku ‘ikai ha kaha’u ma’ae angahala pea kuo tau angatu’u kiate ia. Ka ‘i he mahino mo ‘uhinga lelei kiate kitautolu na’e tomu’a fai ‘e Kalaisi hotau “fakamolemole” ‘aki hono ta’ata’a ‘i Kalevale ko ia ‘oku taau ke tau ‘alu ‘o fai pehee foki mo kitautolu. ‘Emeni!
‘Oku ‘ofa atu ki he kau memipa kotoa pe ‘oe kainga lotu ni
Kavauhi