Ke ‘ilo ‘e he loto si’i ‘ae ivi hono ‘Eiki Lahi

Same 17 :1-7,15 ; Senesi 32 :22-31 ; Loma 9 :1-5 ; Matiu 14 :13-21
 
Ngaahi himi 425/ 466/560/511/593/606
 
Potu Folofola: Matiu 14:16 Ka ka pehe ʻe Sisu kiate kinautolu, Koeʻumaʻa ʻenau ʻalu; ʻange ʻe kimoutolu haʻanau meʻakai.
 
Kaveinga: “Ke ‘ilo ‘e he loto si’i ‘ae ivi hono ‘Eiki Lahi”
 
Talateu
 
 
Hili ‘ae tomu’a sio ‘ae kau ako ki he tukunga (potu lala/ ‘ikai ha vilisi ofi) pea nau toe sio ki he fu’u tokolahi ‘oe kakai fakataha ia moe taimi (efiafi) pea nau toki ‘unu’unu mai kia Sisu. ʻo nau pehe, …Ko e potu lala ʻeni, pea kuo tei ʻosi ʻa e ʻaho: ko ia ke ke tukuange ʻa e kakai ke nau ʻalu ki he ngāhi vilisi, ʻo fakatau haʻanau meʻa tokoni.”… Ka ka tala ange ‘e Sisu…koe ‘uma’a ‘enau ‘alu’ange ‘e kimoutolu ha’anau me’akai
 
Koe vete ‘oe potu tohi
 
‘Oku kamata’aki ‘a e fakamatala ‘a e vahe ni, ‘a hono fakamahino ‘a e “muimui tu’u” kia Sisu ha fu’u kakai lahi, koe’uhi ko ‘enau “mamata ki he ngaahi mana na’a ne fai kiate kinautolu na’e mahaki (v. 2). Ko Matiu 14 pea mo Ma’ake 6 ‘oku na talanoa koe potu lala…kia Sione ko ha mo’unga (Sione 6:3)…Ko Luke 9 koe kolo ko Petesaita moe potu lala. Ka ko Maitu pe foki ‘oku talanoa ki ha malanga ‘a Sisu he mo’unga kae ‘ikai ‘ia Sione (Mat. 5-7; Lk. 6). ‘I he mana ko ‘eni na’e fai ‘e Sisu hono fafanga ‘oe toko 5,000 ‘oku lea kotoa ki ai ‘ae ngaahi Kosipeli. Koe taha ia ‘oe ngaahi mana ne fakamahino mo fakahaa’i ai ‘e he kakai koe Palofita mo’oni mei he ‘Otua “Ko ia ‘i he mamata ‘ae kakai ki he mana kuo ne fai na’a nau pehee, “Ko ‘eni mo’oni ia ‘ae palofita ka ha’u ki mamani” (Sione 6:14). Hili hono fakapoongi ‘e Helota ‘a si’ono kainga ko Sione Papitaiso na’e ‘ikai teitei fai ‘e Sisu ha fetongi ki ai ka na’a ne fiema’u ke nau fakaekinautolu pe mo ‘ene kau ako ‘i ha potu lala (…to a solitary place"). ‘Oku malava ‘e he ongoongo fakamamahi ni ki hono fakapoongi ko ia ‘e Helota ‘a Sione Papitaiso ke ne fakasi’isi’i nai ‘ae kamata ke malanga’i ‘ae kaveinga ‘oe tui mo fakatomala moe teuteu’i e ha’ele’anga ‘oe ‘Eiki? ‘Oku tau tui pe ‘ikai he ‘oku ha mei he fakamatala ‘a Matiu na’e feta’omi mai ha fu’u kakai kiate ia. ‘Oku mahu’inga foki ke tau fakatokanga’i koe ngaahi konga faka’osi’osi ‘ae ngaue ‘a Sisu ‘i mamani na’e mei mei fakatefito ‘ene ngaahi malanga, fakamo’ui mahaki moe ngaahi mana pea kau ai moe mana ko ‘eni ke fakalotolahi’i’aki ‘ene kau ako ki he teu atu ke hoko atu ‘ene ngaue ko hono talaki ‘oe Pule’anga ‘oe ‘Otua.
 
Koe langa fatu ‘a Sisu
 
‘Oku ala fakamatala’i ‘e he founga ‘oe fononga mai, feta’omi moe ‘aukolo mai ‘ae kakai ‘o tatau pe ‘i ‘uta mo tahi ‘ae tu’unga moe mahu’inga ‘o Sisu he talanoa ni. Koe ha ‘ae ‘uhinga malohi ‘oe fu’u muimui ta’e teuteu’i pehee ‘ae kakai? (me’a tokoni pe ko ha me’a ke nau malolo ki ai). ‘E malava ke tau pehee koe tu’unga ia ‘oe kakai na’e “Fatu langa” ai ‘a Sisu he talano ni? Kainga koe “langa fatu” ko ‘eni ‘oku ‘ikai ko ha’ane toki hoko ‘eni ia kia Sisu ka koe kupu ta’e mavae ia ‘ene mo’ui …Koe fa’ahinga langa fatu ia na’e ‘aa ai ‘ae kui, ma’a ai ‘ae kilia (Matiu 20:34; Ma’ake 1:41; Luke 7:13)…fa’ahinga fatu langa ‘eni na’e tomu’a lele atu ai ‘ae Tamai ke ‘uma ki hono foha na’e mole (Luke 15:20)…ko ‘eni foki ‘ae fa’ahinga fatu langa na’e hifo ai ‘ae Samaletani ‘o tulu’i ‘ae kafo (Luke 10:25-37)…Koe fatu langa ia na’e ne loto ai ke pekia kae mo’ui ‘a mamani..Kainga pea kapau koe fa’ahinga ongo ia ‘oku kumi mai’aki kitautolu ‘e he’etau Tamai ‘oku ‘i Hevani pea koe ha ai ‘oku ‘ikai ke tau ngaue’aki ai ‘ae fa’ahinga langa fatu ko ‘eni ki hotau ngaahi kaunga’api, kaungaa mo’ui, kaungaa lotu? Koe fatu langa ko ha tanaki’anga o ha ongo kuo te malava ke te feongo’i ai mo Langi. Koe’uhii ko ‘enau hangee ha fanga sipi ta’e hanau tauhi ko ia na’e fakahoko ai pe ‘e he Tauhisipi lelei hono ngafa manakoa taha koe “Fafanga ‘oe sipi ‘oku fiekaia.”
 
 
Koe me’a na’e ‘ikai ke nau ma’u
What they did not have
Kuo efiafi pea koe kamata’anga foki ia ‘oe Sapate pea kuo taimi ke malolo mo Sisu mo ‘ene kauako. Taimi tatau na’a ne fiema’u ‘e ia ke ne fakaeia pe ‘i ha potu lala ke fai ‘ene lotu ai koe kumi ia fakalaumalie. Neongo kotoa ‘eni ka na’e ‘ikai ke hoko he na’e toupili mai ‘a e fu’u kakai ni koe fie fanongo kia Sisu. ‘Uluaki na’a nau tomu’a lii atu pe ‘enau ‘amanaki to noa (despaired) he me’a ‘oku ‘ikai ke nau ma’u/ what they did not have. Fakato’oto’o hake ‘a Filipe ke lau pa’anga (tenali ‘e 200 tatau ia moe vahe ha mahina nai ‘e 8-9) kae hili ko ia ‘oku nau lolotonga hala moe pa’anga. Pea toe lau taukei ‘a Filipe he koe tama Petesaita foki ia tokua he’ikai ala ha faingamalie ai hano fafanga (Sione 1:44). Pea tahaa koe ki’i kolo leka foki ‘a Petesaita ia ‘o fakatatau ki he fu’u kakai ni kapau ‘e fafanga. Pea he’ikai te tau fakaanga he si’i fo’i atu pe ‘a Filipe he mama’o ko ‘ene tomu’a fakahoa honau ivi moe fekau na’e fai atu. Tu’u hake mo ‘Aniteluu ia ‘o huu holo he kakai ke kumi mei ai ‘ae me’akai ke fai’aki ‘ae Fafanga. Ko Ma’ake na’a ne fekau ke ‘”’alu ‘o vakai..” (Ma’ake 6:38) ka kia Sione na’e ‘ikai ke ne fekau ia. Kia Sione ‘oku ne tuku ke fakahaa’i ‘ae tu’unga ‘Otua kakato ‘o Sisu he’ene tatala mai mo fakae’a ‘ae me’a na’e fufunaki he fu’u kakai ni ko ha ki’i ika mo ha ki’i fo’i maa ‘a ha ki’i tamasi’i. Ko ‘Ilaisiaa na’a ne fafanga’aki ‘ae fo’i maa pa’ale ‘e 20 ‘ae kau tangata ‘e toko 100 (2 Tu’i 4:42—44) ka ko hono fakahoa mo Sisu koe fu’u fai kehekehe lahi ‘aupito ia.
 
‘Oku fakafotunga ‘e Filipe kitautolu he taimi lahi ‘etau fai ‘ae lotu. ‘Oku tau maheni moe folofola pea ‘ilo loloto ki ai kae hangee pe ‘oku ‘ikai ke tau maheni moe folofola ‘i he’etau fa’a puputu’u mo loto si’i ke fai ‘ene fekau. Kapau na’e ki’i pine’i hifo ‘a Filipe te ne ‘ilo mo’oni kohai ia na’a ne fekau koe? ‘Ikai ia ko ia pe ka na’e toe hu mai mo ‘Anitelu ‘aki ha fo’i maa ‘e nima mo ha ki’i ika ‘e ua koe ‘oho ia ‘o ha ki’i tamasi’i. Kainga ‘oku tau fa’a ongosia mo mafasia noa’ia pe he fekau koe lau ko kitautolu ‘oku too ki ai ‘ae mamafa ‘ae ngaue ‘ae ‘Eiki. ‘Ikai! Pea mole ke mama’o he ‘oku ma’ama’a pe ‘ene ioke ia ‘a’ana ko hotau tou loto pe ia ‘oku mamafa mo faingata’a.  Koe mahaki fakalaumalie ia na’e mo’ua ai mo Mosese koe tala atu ke ‘alu ‘o tala e fekau kia Felo kae toe holi ia ke ‘aiange ha’ane ki’i fakamo’oni. Na’e ‘osi totonu ke pehe ni ‘ene tali kia Sisu ‘o fakatatau ki he’ene mamata ki he ngaue mana ‘a Sisu “Sisu koe ‘ai ke nau toe ‘alu ki fee ko Koe ‘eni koe ma’u koe koe ma’u kotoa ia?” ‘Oku hanga ‘e he fo’i maa ‘e nima moe mata’i ika ‘e ua ‘o fakamaa’i ‘ae tenali ‘e 600. Na’e ha’u ‘ae ki’i tamasi’i moe ki’i ika ‘e 2 moe maa ‘e nima kae hili ‘ae Fafanga na’e tanaki ai ‘ae kato fakahunga ‘e 12.  ‘Oku pehee hono hanga ‘e he ivi ‘oe ‘Eiki lahi ‘o fakamaa’i ‘ae loto si’i he ngaue ‘ae ‘Eiki. ‘Io he neongo ‘ae fakamanavahe ‘oe fu’u Kolaiate ka na’e ‘ikai toe 2 ‘ae ki’i makataa ‘a Tevita. Kainga ko ha’atautolu pe ia hono too/ fai ‘ene fekau koe ‘Eiki ia hono fakafua/fakaa’u mo fakakakato ‘ene fekau.  “Vakai hono nima hena ‘aonga ki he haa? Ko hono nima ‘e lavanoa ke tolomaka ke too ha to’a hangee koe folofola” (Himi 511:4)
 
Koe me’a na’a nau ma’u
what they did have
 
 Ko hono ua: na’a nau toe ‘amanaki noa pe ki he me’a na’a nau ma’u/ what they did have ‘e ‘ikai lava ke fai ha fafanga ai he koe mata’i ia ‘e ua moe ma ‘e nima pe koe ki’i kai ho’ata pe ia ‘a ha ki’i tamasi’i. He kapau ‘e ‘ikai fiu e ki’i tamasi’i ia ai pea koeha ai ka lava ‘o fafanga’aki e fu’u toko 5000 ni? Na’a nau ngaue’aki honau mafai moe poto ke feinga’i ha me’a ke fafanga’aki ‘ae fu’u kakai ni pea koe ngata’anga honau poto/ivi na’e fakangatangata pe ki he “mata’i ika ‘e 2 moe fo’i pe ‘e 5.” ‘Ikai ia ko ia pe ka na’e tu’utu’uni mo fakangatangata ‘e he tukunga ‘aki ‘ae “Taimi/ Efiafi” moe “Feitu’u/ Toafa” (solitary place) ‘a honau ivi tuii pea po’uli ai honau fofonga fakalaumalie  koe ‘ikai te nau fakatoknga’i ‘oku ‘i honau lotolotnga ‘a “Ta’efakangatangata/ ta’etukunga/.” Ka neongo foki ‘ae me’a ni na’e ‘osi ‘afio’i pe ‘e Sisu ia ‘ene me’a ‘e fai “…ka ko ‘ene lea pehee ko ‘ene ‘ahi’ahi’i ia he na’e mea’i ‘e he ‘ene ‘afio ‘ae me’a ‘oku ne ‘amanaki fai” (Sione 6:6). Kainga ‘oku ‘ikai tu’utu’uni’i ‘e he feitu’u moe taimi ‘ae vaivai moe malohi pea moe lahi moe si’i ‘oe tui ki he ‘Otua! “….too he po’uli pe too he maama, too he momoko pe too he mafana utu ‘i heni pe utu ‘i hee ka kuo pau ke ta utu pe” (Himi 584:1) Kainga koe fuofua lakanga ke te tokoni ki ha faingata’a ‘o ha taha koe “tomu’a ha’u kia Sisu” pea “kamata’aki ‘ae me’a pe ‘oku ke ala ma’u“ Pea ne pehee ‘omi ia ki heni kiate au” (v 18). Ka kia Sisu koe me’akai ko ia ‘oku ‘ikai ma’u ai ha faka’amanaki koe me’akai lelei taha ia ke kamata ai ‘ae ‘amanaki.
 
 
Koe founga hono fafanga
 
 
Koe founga Fafanga ‘ae Tauhisipi lelei koe tomu’a fakatakoto ‘i he toafa mukomuka (Same 23:2). Koe fakamatala tokua ‘o ha sipi ‘oku makona ‘oku ne tokoto ka na’e kehe ‘ae Fafanga ni he neongo ‘enau fu’u tokolahi ki he fo’i maa ‘e 5 moe ika ‘e 2 ka na’e ‘osi ‘afio’i pe ia ‘e Sisu kuopau ke nau makona kinautolu. Ko ia na’a ne tomu’a fekau ai ‘ene kauako ke nau fakatakoto kinautolu ki lalo. Pea koe Fafanga ko ‘ene tomu’a fai ‘ae fakafeta’i pea koe anga maheni fakasiu pe ia. Na’a ne paki ‘ae maa ‘o ‘oatu ki he’enen kauako pea na’e hoko ‘ae mana he’ene pakipaki mo tufotufa ko ia koe’uhii “Ke ‘ilo ai ‘e he ivi si’i ‘ae ivi ‘o hono ‘Eiki lahi.” Fakatatau kia Matiu na’e ‘ikai toe tuku makehe’i ‘e Sisu ha taha ko ha’ane hou’eiki/ poto/ ma’u me’a/ pe ‘iloa ‘ikai ka na’a ne fakaafe’i kotoa kinautolu. Na’e ‘ikai ke tomu’a fafanga ha ni’ihi kae tatali ha ni’ihi mo to’o tauveli atu moe tini fanofano ‘ikai ka na’a nau ma’u me’a tokoni fakataha kotoa pe. Na’e fai tatau ki he taha kotoa pe ‘a hono tufotufa ‘oe ma moe ika. Na’a nau fiu kotoa pe. Koeha sipinga nai ‘eni ma’a kitautolu he taimi ‘oku tau ‘unu’unu atu ai ki he ‘Otua? ‘Io ‘oku ‘ikai ha’atau faikehekehe ki he ‘Otua ka ‘oku ne ‘afio mai ‘oku tatau kotoa pe kiate ia. Na’a nau tanaki ‘ae ngaahi kato fakahunga ke nau oo mo ia ki honau takitaha ‘api? ‘Ikai ka ke nau to’o ia ‘o hoko atu hono tufa moe fafanga he feitu’u kotoa pe he taimi kotoa pe ki he taha kotoa pe.
 
Koe fatongia ia ‘oe Siasi koe fafanga
 
Na’e ‘ikai loto ‘a Sisu ki he fakakaukau ‘ae kauako ke tukuange ka na’a ne loto ke kaungaa kau fakataha mo ‘ene kauako he faingata’a ‘oku hoko. 16 Ka ka pehe ʻe Sisu kiate kinautolu, Koeʻumaʻa ʻenau ʻalu; ʻange ʻe kimoutolu haʻanau meʻakai.” Kainga koe natula totonu ia ‘oe Siasi koe ‘ikai ke ne hola mei he faingata’a ka ke ne hanganaki hono ngaohi hei’ilo pe ‘e fu’u lelei. Koe koloa foki ‘eni ma’ae Siasi ko ‘enau feinga’i ke tokanga mo solova ‘ae faingata’a ‘o ha kakai ‘oku nau muimui koe fiema’u ‘ae mo’ui honau laumalie. Ka ‘oku ‘ikai koe “efiafi…mama’o ‘ae ngaahi kolo….fiema’u ha pa’anga lahi ke fafanga’aki…pea ‘oku ‘ikai koe ki’i me’a pe ‘oku ala ma’u. Kia Sisu na’a ne fiema’u ke fakakaukau ‘ene kauako ‘o ‘ikai ki he me’a ‘oku nau ala ma’u ka ki he me’a ‘oku foakiange ai ‘ehe ‘Eiki ma’a kinautolu ke nau ma’u. ‘Oku totonu ke fanongo lelei ‘ae Siasi ia ki he ngaahi faingata’a’ia hono kau memipa ‘o tatau pe ki he tukunga fakasosiale mo faka’ekonomika foki. ‘Oku tau ngaue’i ‘ae Sino ha mai ‘oe ‘Eiki pea koe ‘Eiki ai pe ia ke ne solova hotau ngaahi mafasia’anga. ‘Oku tau teuteu’i ha tepile ma’ae ‘auhee moe li’ekina pea ‘oku ‘ikai koe’uhii ko kitautolu ka koe’uhii koe ‘Otua ‘ia kitautlu. ‘Oku tau fakahaa’i ‘ae ‘ofa mai ‘ae ‘Otua ki he kakai kotoa pe ‘i he tukunga kotoa pe kae ‘oua ke ne hoko mai. Koe fehu’i lahi taha ia ke tau fai kiate kitautolu ‘oku lau koe kalisitiane “’Oku tau hangee nai koe kauako heni ‘o fekau’i e kakai ke ‘alu? Pea ‘oku tau hangee ko Sisu “’Oua ‘e tukuaange ka mou ‘ange ‘e moutolu ha’anau me’akai.
 
 
Fakaakonaki
 
 
Ko hono mahu’inga makahe ‘oe mana na’e fai ni he na’e fakataumu’a pe ia ki he’ene kau ako ke nau hoko atu ‘ene ngaue ko hono fafanga fakalaumalie ‘ae takanga sipi tauhi ‘ae ‘Otua…Pea ko Sisu ‘ae tefito’i ma’u’anga me’a tokoni ke fai ‘aki ‘enau fafanga ‘o ha kakai…taimi pe kuo mei ‘osi ‘ae mata’i ika moe ngaahi fo’i ma /vaivai maha ai hotau hotau ivi Fafanga pea ko hono totonu ia ‘oe fekau koe foki pe ki he toko taha fekau ke fakalahi atu… pea te ne fakalahi atu ‘o hulu…ke ke fafanga’aki ‘ae kotoa ‘oe kakai pea ke lato foki ‘ae fiema’u ‘ae sipi…’Oku ’ikai ko ho famili pee/ kainga/ maheni/ pone he siasi ‘o tomu’a Fafanga ke nau tomu’a fiu…Ka koe vahevahe maau pea tufotufa tatau hangee ko ‘ene foaki hono Sino mo hono Ta’ata’a ma’a mamani kotoa ke nau ma’u mo’ui ai. Kainga ‘oku toe fakamanatu atu koe “fafanga kuo pau ke fai pe ia ‘i hono Huafa ‘o Sisu Kalaisi…’ikai mo ha toe huafa ngata ‘ia Kalaisi. Koe Siasi nai ‘e fiha he ‘aho ni ‘oku nau lolotonga tukuange atu ha kakaii ke oo ‘o fakatau me’akai mai mei he ngaahi Siasi/ kolo kehe…Pe ‘oku  lolotonga fika’i atu pe ‘e anga fefe hano fafanga’aki ‘ae onongeau’i tenali ha fu’u kakai lahi pehe ni? Kae lolotonga ia ‘oku ‘i heni ‘ae Siasi ko hono Sino ha mai ke fai ‘ae fatongia na’e tuku mai ‘e Kalaisi ke fai? Na’e ako’i ‘e Sisu heni ‘ene kau ako ki he me’a ‘e ua, 1. Koe “tui ki he malava” pea moe “mo’ui fakaongoongo”. Kainga koe fuofua lakanga ke te tokoni ki ha faingata’a ‘o ha taha koe “tomu’a ha’u kia Sisu” pea “kamata’aki ‘ae me’a pe ‘oku ke ala ma’u.” Kainga ‘oku “kamata ma’u pe ‘ae ‘Otua mei he tukunga ‘oku ke ‘i ai pea ne ngaue’aki ai pe moe me’a ‘oku ke ala ma’u ai” ‘Oku ‘ikai ko ha’ane ‘omi ke fai ha mana ke solova’aki hotau ngaahi faingata’a’ia ka ko ‘ene ‘omi Ia ma’atautolu ke solova’aki hotau ngaahi faingata’a’ia.
 
Fakama’opo’opo
 
‘Oku hiki tohi ‘e Sione ‘ae malanga ni koe “ma ‘oe mo’ui” (Sione 6:22) pea na’e to ‘ae fakamamafa ‘ae kakai ke ma’u ‘ae maa fakamamani kae hama ‘i he maa ‘oe mo’ui ‘aee na’e ‘alu hifo mei he Langi. Koe mana ko ‘eni hono fafanga ‘oe toko 5,000 koe fotunga totonu ia ‘oe malanga mo’ui….Koe oo fakataha ‘ae “lea moe to’onga mo’ui” ‘isa ‘ae “Tui moe Ngaue” Kainga neongo kuo taimi kuo ‘osi ‘ae talanoa ni ka ‘oku kei taimi lolotonga ‘a hono fekau “”Ke mou oo ki mamani ‘o ngaohi ‘ae kakai kotoa pe ko ‘eku kauako…ako’i pea papitaiso kinautolu ki he Huafa ‘oe Tamai, ‘Alo mo Laumalie. Pea ke hoko atu ‘e hono sino ha mai koe “Siasi” hono fafanga fakalaumalie ‘ae fu’u laui miliona si’i ‘ene takanga sipi koe kaungaa pilikimi ‘oku nau kei tokoto na hangee ni sipi tukunoa. Koe ‘uhinga nai ‘eni kainga ‘oe toe ‘ae kato fakahunga ‘e 12 ke taki taha ‘e he’ene kauako ‘e 12 ke hoko atu ‘ae Fafanga he mahina ‘e 12 ke ‘oua na’a hama ‘ae sipi/siasi ha me’atokoni fakalaumalie he ta’u kakato? Kainga ko kitautolu ‘ae kauako he ‘aho ni ‘oku tau to’o mai ‘ae ngaahi kato ni ke hoko atu ‘ae ngaue ta’engata ni kae ‘oua ke ne toe ha’ele mai.  Kainga tau fakahaa’i ‘etau tu’u moe lau ke fakamo’oni ‘oku mafeia ‘e hotau ‘Otua ‘ae me’a kotoa pe ‘oku toka ki ai hono finangalo. ‘Oku tau loto lahi ke fai ‘ae ngaue ‘ae ‘Eiki koe’uhii he kuo ne ‘osi fakahaa’i mai hono mafi ‘i he’ene pekia, toetu’u moe ha’ele hake. ‘Oku mafeia ‘e he ‘Otua ke fakalahi ‘ae me’a ‘oku tau ma’u kapau te tau ‘ave ia ki ai. He neongo koe ki’i ika moe ki’i fo’i ma ka kuo hoko ia koe fakava’e’anga ‘o ha ngaue lahiaange ke fakakakato. Kainga ‘Oku ‘ikai ko ha fakala’aa ‘i sia Tamaki ‘ae me’a ‘oku tau foakiange ma’ae ‘Eiki ka ‘oku tau ma’u ‘o huluange he foaki na’a tau fai…moe tukunga na’a tau kamata ai…. Pea ‘oku tau ‘ilo ai ‘etau ivi si’i he feohi mo hotau ‘Eiki lahi. ‘Io, pea ‘oku tau polepole ai ‘i hono ivi lahi pea lava ai ke tau ikuna ‘o kapasia ‘ae Langi…’Emeni!
 
 

 KAVAUHI