Koe hele’i ‘ae uho ‘o hoto ‘ofa’anga ‘i Taimi koe melino’anga ia mo ‘Itaniti

Malanga Sapate 22/06/14

Ngaahi lesoni : Same 86 :1-17 ; Senesi 21 :8-21 ; Loma 6 :1-11 ; Matiu 10 :24-39

Ngaahi Himi : 48/604/646/538/481/603

Lesoni Malanga: Matiu 10 :24-39

(kataki ka faingamalie pea ke tomu’a lau ‘ae lesoni…malo)

“24 Talaʻehai ʻoku mahili ʻa e tama ako ʻi he faiako, ʻumaʻa ʻae popula ʻi heʻene ʻeiki. 25 Malo pe ʻo kapau ʻe fai ki he tama ako ʻo tatau mo ʻene faiako, mo e popula ʻo tatau mo ʻene ʻeiki. Pea kapau kuo nau hingoa paʻusi ʻi ʻa e tangataʻeiki ko Pelisipupe, huanoa hono kau nofoʻanga. 26 Ko ia ʻoua te mou manavahe kiate kinautolu: he ʻoku ʻikai ha meʻa kuo fufū ʻe taʻe fakaha, pe 27 lilo ʻe taʻe ʻiloa. Ko e meʻa ʻoku ou tala poʻuli kiate kimoutolu, mou fakaha ʻaho; pea ko e meʻa ʻoku fanafanaʻaki ki homou telinga, mou fanongonongo mei he tuʻa fale. 28 Pea ʻoua te mou momoʻi manavahe kiate kinautolu ʻoku tamateʻi ʻa e sino pe, ka ko e laumalie ʻoku ʻikai te nau lava ke tamateʻi: ka ke mou manavahe tuʻu kiate IA ʻoku mafai ke fakaʻauha ʻi Heli ʻa e laumalie 29 mo e sino fakatouʻosi. ʻIkai ʻoku fakatau ha ongo kiʻi misi ʻe toko ua ki ha konga seniti pe? ka ʻe ʻikai patū ki he kelekele hana taha

 taʻe meʻa ki ai ʻe hoʻomou 30 Tamai. Ka ko e meʻa kiate kimoutolu, ko homou ngāhi tuʻoni louʻulu kuo ʻosi lau fakalautelau. 31 Ko ia ʻoua te mou manavahe: ʻoku mou mahuʻinga kimoutolu ʻi ha fanga misi tokolahi. 32 Pea ʻilonga ʻa ia te ne fakaha ʻi he ʻao ʻo e kakai ʻene kau kiate au te u fakaha foki ʻe au ʻeku kau kiate ia ʻi he ʻao o ʻeku Tamai ʻoku 33 ʻi Hevani. Ka ʻilonga ʻa ia te ne fakafisinga au ʻi he ʻao ʻo e kakai, te u fakafisinga foki ʻe au ʻa e tangata ko ia ʻi he ʻao o ʻeku Tamai ʻoku ʻi Hevani. 34 ʻOua te mou mahalo naʻa ku haʻu ke velo mai ha melino ki he fonua: naʻe ʻikai te u haʻu ke veloaki mai ha melino, ka ko ha 35 heletā. Seuke, naʻa ku haʻu ke fakavahavahaʻa ha tangata ki heʻene tamai, ha fefine ki heʻene faʻe, ha taʻahine ki he faʻe ʻa 36 hono husepaniti: pea ʻe hoko ai, ko e ngaahi fili ʻo ha tangata % 37 hono kau nofoʻangaʻ Ko ia ʻoku lahi ʻene ʻofa ki heʻene tamai, pe

 ko ʻene faʻē, ʻi heʻene ʻofa kiate au, ʻoku ʻikai tāu ia mo au: pea ko ia ʻoku lahi ʻene ʻofa ki hono foha, pe ko hono ʻofefine, ʻi heʻene ʻofa kiate au, ʻoku ʻikai 38 tāu ia mo au: pea ko ia ʻoku ʻikai te ne puke hono kolosi ʻo muimui ʻiate au, ʻoku ʻikai tāu ia 39 mo au. Ko ia te ne kalofaki ʻene moʻui, ʻoku ne tuku ia ke mole: ka ko ia ʻoku ne tuku ʻene moʻui ke mole koeʻuhi ko au, oku ne kalofaki ia.”

Veesi malanga: Matiu10: 51 “’’Oua te mou mahalo na’a ku ha’u ke velo mai ha melino ki he fonua, na’e ‘ikai keu ha’u ke veloaki mai ha melino ka koe heleta…”

Kaveinga: “’Koe hele’i ‘ae uho ‘o hoto ‘ofa’anga ‘i Taimi koe melino’anga ia mo ‘Itaniti”

Talateu

Koe taha ‘oe ngaahi fakamatala malie taha ‘o Sisu Kalaisi he Tohitapu ka ko e “Alo ‘oe ‘Otua moe Pilinisi ‘oe melino” Koe tangata ia ‘oku fakamatala kakato ai ‘ae “’Ofa ‘ae ‘Otua” pea moe “Melino ‘ae ‘Otua” foki. Ko hono fakamatala’i mai ‘e he kau ‘Angelo he po hono ‘alo’i koe “Koe melino kuo ‘i mamani ki he kakai ‘oku hoifua ki ai. Pea ‘oku ‘uhinga ia ko ‘ene hoko mai koe ‘omi melino moe fakamelino ‘i hotau vaa moe ‘Otua. Ka ‘oku ha ngali kehe mo kaupo’uli ‘ae fo’i uki ko ‘eni ‘a Sisu kau ki he melino. ‘Oku ngaue’aki heni ‘e Matiu ‘ae fa’unga nofo mo malohi taha ‘oe fetauhi’aki ‘ae famili ke veteki ai ‘ae palopalema ‘oku lolotonga tofanga ai ‘ae fu’u kakai ni pea mo mamani foki ‘oe ‘aho ni. Hili ‘ene fakataukei’i ‘ene kau ako na’a ne tafoki hake leva ke fai ha fakatokanga ma’ae kakai kuo nau haha’o mai ni.”… ʻOua te mou mahalo naʻa

 ku haʻu ke velo mai ha melino ki he fonua: naʻe ʻikai te u haʻu ke veloaki mai ha melino, ka ko ha 35 heletā”….pea ko ia hotau veesi malanga

Koe vete ‘oe potu tohi

Koe vahe 10 ‘o Matiu ‘oku nofo ‘ene tokanga ki hono “ui” kotoa ‘ene kau ‘apositolo ‘e toko 12 fakataha ia mo ‘ene fekau’i kinautolu ki hono malanga’aki ‘oe Ongoongo lelei  ki he ngaahi kolo ‘o ‘Isileli ‘aki ‘ae kaveinga “kuo ofi ‘ae pule’anga ‘oe ‘Otua.” ‘Oku ha foki ‘ae tokanga ‘a Sisu ki he fiema’u fakavavevave hono talaki ‘oe fekau ni he vahe 9 “Kuo lahi ‘a e ta’u kuo motu’u, ka ‘oku kaungatāmaki ‘a e kau ngāue” mo ne na’ina’i ‘ene kau ako ken au kole ki he “ ‘Eiki ‘oku ‘a’ana ‘a e ta’u, ke ne kouna atu mo ha kau ngāue ke utu ‘ene ta’u.” ‘E makatu’unga ‘etau hao mo e mole he ‘Aho Fakamaau mei he’etau tali pe ta’etali ‘enau fakamo’oni kuo fai mai he Fuakava Fo’ou.  ‘Oku fakamatala ‘a Sisu ‘o kau ki hono faingata’a ‘o e fekau (vv 16-39) ‘oku tuku atu ai ‘a e kau ‘Aposetolo. He ‘oku tali mai kiate kinautolu hano “ngaahi

 tukuaki’i loi mo faka’ilo tavale” ki he ngaahi fakamaau’anga, pea tuku keheange ‘a hono ngaahi fakamamahi fakalilifu koe’uhi ko ‘enau malanga’aki ‘a Sisu (v.17-18). Pea hangee koe lea fakalotolahi ‘a Paula ki hono foha ko Timote….ne hoko hono fakamaaua ia ‘i he ‘ao ‘o Sisa, ko ha faingamālie ki he Senitaile, ke nau fanongo ai ki he kosipeli (2 Timote 4:17).

Koe mamahi koe vala ngaue ia ta’e mavae ia ‘oe toko taha fekau

Koe tumutumu ‘oe mamahi moe faingata’a ni ‘oku ‘ikai ko ‘enau mate ka ko hono tu’usi ‘ae ngaahi fekau’aki malohi ‘oku ne fa’u ‘ae fe’ofo’ofa ni ‘ae famili…”35. Seuke, naʻa ku haʻu ke fakavahavahaʻa ha tangata ki heʻene tamai, ha fefine ki heʻene faʻe, ha taʻahine ki he faʻe ʻa 36 hono husepaniti: pea ʻe hoko ai, ko e ngaahi fili ʻo ha tangata 37 hono kau nofoʻangaʻ Ko ia ʻoku lahi ʻene ʻofa ki heʻene tamai, pe ko ʻene faʻē, ʻi heʻene ʻofa kiate au, ʻoku ʻikai tāu ia mo au: pea ko ia ʻoku lahi ʻene ʻofa ki hono foha, pe ko hono ʻofefine, ʻi heʻene ʻofa kiate au, ʻoku ʻikai 38 tāu ia mo au: pea ko ia ʻoku ʻikai te ne puke hono kolosi ʻo muimui ʻiate au, ʻoku ʻikai tāu ia 39 mo au. Ko ia te ne kalofaki ʻene moʻui, ʻoku ne tuku ia ke mole: ka ko ia ʻoku ne tuku ʻene moʻui ke mole koeʻuhi ko au, oku ne kalofaki ia.” ‘Oku ‘osi fakamahino pe ‘eni ‘e Sisu ki he’ene

 kauako ‘ae ‘uhinga kuopau ai ke “fehi’anekina” kinautolu ‘e he kakai ‘oku ‘ikai ko kinautolu ka koe’uhii ko ‘enau fehi’a ki he Maama mo Mo’oni (Sisu).

Koe melino moe mavahevahe

‘Oku fakaava’aki ‘e Luke ‘ene hiki Kosipeli ‘ae lea fetapa koe “Melino ki mamani”

(Luke 2:14), ka ‘oku matamata kaupo’uli ‘ae fakakaukau ni he’ene ha he talano ni. ‘Ia Loma 5:1 ‘oku ne foaki melino ki he kakai ‘oku nau tui kiate ia ‘o fou ‘ia Kalaisi. Ko e Sisu ‘oku lea ki ai ‘a Matiu he talanoa ni koe Sisu ‘oku ne ‘omi ‘e ia ‘ae “mavahevahe” ka ‘oku ‘ikai koe “Melino” (Sione 7:12,43; 9:16; 10:19). ‘Oku hanga ‘ehe lea ni ‘o talateu’i ki he kau muiaki ke nau teuteu ke fehangahangai moe faingata’a moe mamahi lahi. Koe melino kia Matiu koe pau ke tomu’a fakakakato ‘ae ouau ‘oe mavahevahe ke ne vahe’i ai ‘ae me’a ‘oku malava ai ke ne fakamatala’i ‘ae fakakaukau ‘oe “melino.” Kia Maitu koe melino koe pau ke tomu’a fakamavahe’i faka’aufuli…pea motuki…tu’usi… kitautolu mei he mei he pipiki tai moe ‘ofa u’uu’u ki he ngaahi me’a ni ‘o lahi ange ia ‘i ha’atau tokanga/ tauhi mo ‘ofa ki hotau ‘Otua: ‘ae ‘ofa ‘ae motu’a ki hono

 foha… ‘ae fa’e ki he’ene fanau…’ae husepaniti ki hono uaifi…’ae tangata mo ‘ene ngaue…’ae koloa’ia mo ‘ene koloa…’Eiki mo ‘ene tamaio’eiki….’ae tangata mo hono lakanga….’ae Faifekau mo hono siasi… Kainga kia Matiu ka lava ia pea ‘oku toki hilioo ‘ae ‘uhinga ‘a Sisu ki he lea melinoo. Koe ma’u melino moe ‘Otua ko hono motuhi mo fakamavahevahe’i kitautolu mei he ‘ofa ki he mamani/ muna mo hono koloa fakatupu ‘o hiki moe faliki ki he toko taha na’a ‘a’ana ‘ae fakatupu ka koe ‘Otua mo hono ngaahi tapuaki. Koe me’a tu’usi heni koe Folofola pe ‘ae ‘Otua.

Koe fakamavahevahe na’e fai ‘e Sisu

Ko Kalevale ‘ae feitu’u na’e fai mei ai hotau fakamavahevahe’i. Na’e fakamavahe’i ai ‘ae tangata kaiha’a ‘akau na’e fakatomala pea tui ki he’ene pekia mei he mate ta’engata ki he mo’ui ta’engata. Koe sipinga kakato ia ‘o ia kotoa pe ‘oku tui ke ‘oua te ne ‘auha kae ma’u ‘ae mo’ui ta’engata (Sione 3:16). Koe me’a ‘eni ke fili tau’ataina ki ai ‘ae tangata moe fefine kotoa pe, koe fakamavahe’i ia mei he’ene angahala pe ko ‘ene hu atu ai pe ki he afi ta’engata. Ko ia ‘ae lea na’e fai ‘e Pita kia Sisu “…Vakai kuo mau li’aki ‘ae me’a kotoa pe ‘o mau muimui kiate koe: koehaa ai ha me’a te mau ma’u?” (Matiu 19:27). Kainga koe mavahevahe koe “li’aki ‘ae me’a kotoa pe te ne ala kaiha’asi ‘etau ‘ofa ‘aki hotau kotoa ki he ‘Otua. Koeha ‘ae me’a kotoa ko ia kuo li’aki? Kia Sisu “’Io! ‘ilonga ha taha kuo ne li’aki ha ngaahi tokoua, pe ha ngaahi

 tuofafine, pe ha tamai, pe ha fa’e, pe ha fanau, pe ha ngaahi tokanga ngoue, pe ha ngaahi fale, koe’uhii ko hoku hingoa te ne toe ma’u ‘o lolahi, pea ‘e to mo’ona foki ‘ae mo’ui ta’engata.” (Matiu 19:29). Kainga fanongo ko ia ‘ae me’a ‘oku ui koe “ongoongo lelei!” Koe ngaahi me’a ‘e ala ke tau ma’u ai ‘ae mo’ui ta’engata. Pea ‘oku ‘ikai koe mo’oni pe ia ‘oe kaha’u kainga!, Ka ‘oku te’eki ke tau a’usia ‘ae fonua kuo tau ‘ilo pe ‘i heni hono ngaahi fua…’i he ma’u melino moe ‘Eiki ‘i he potu pe te te a’u ki ai…he ngaue moe ako moe lotu…’e kei tupu ai pe ha monu’ia.

Koe hala ko ‘eni ‘oku fakahinohino ‘e Sisu ki he’ene kauako ke nau fouange ai koe hala pe ia na’a ne tomu’a foua. Koe’uhii he koe natula ia ‘oe faiako ki he’ene kauako He ‘oku ‘ikai “mahili” ‘a e tama ako ‘i he faiako pea pehē foki ki he pōpula ‘i he’ene ‘Eiki (v.24-25). He kapau ne nau fakatanga’i mo tamate’i ‘a e “faiako” ‘o tutuki ki he kolosi, pea huanoa ‘a e kovi ‘o e me’a te nau fai ki he “tama ako,” Te nau lava ke tamate’i ‘ae Sino pe ka he’ikai malava ke nau alasi ai hotau laumalie. Ko ia ‘ae fakaloto lahi ‘a Sisu ke nau manavahee ange ai kiate ia ‘oku ne fakatou mafai ke tamate’i fakatou’osi ‘ae sino moe laumalie ki heli. Kapau ‘oku ne mahu’inga’ia he puli ha ki’i manupuna koe misi ko ha konga seniti pe nai hono mahu’inga pea huanoa ai kitaua ko ‘ene fangapele. Ko ia kia Sisu ‘oua na’a pehee ‘e he tangata tui ‘oku ‘ikai ‘afio’i ‘e he ‘Otua ha’ane fekuki mo ha faingata’a. He ko ‘ene palomesi koe ‘iate kinautolu ‘e au ‘oa’u ki he ngata’anga ‘o mamani.

Kia Sisu ke tali ‘e he’ene kauako ‘ae ngaahi pole ‘oe muimui ‘oku tu’unuku mai. Koe ‘ofa ki he ‘Otua koe heleta ia na’e ha’u mo Sisu he ‘oku ne veuveuki mo fakatonutonu, ‘oku ne fakatalatala mo motumotuhi ‘ae me’a ‘oku ne kei mafai ke taula ‘ae tangata mei he tokanga moe ‘ofa ki he ‘Otua. Koe ‘ofa leva ki he ‘Otua koe uho ia ‘oe Kosipeli ‘a Sisu Kalaisi. Ko e kosipeli, ko e “heletā” ia ‘oku ne vahevahe ‘etau nofo he fāmili ‘o mahino ai, ‘oku fakafo’ituitui ‘a e tui kia Sisu, ‘o ‘ikai ko ha me’a fakafonua pe fakafāmili. Ko e me’a ‘a e taha fakafo’ituitui ke ne ha’u ‘o falala kia Sisu. Ka ‘oka ne ke falala leva kia Sisu, pea ‘oku taau ke lahi hake ‘ene ‘ofa kia Sisu he’ene ‘ofa ki hono “kau nofo’anga”, ‘a e kakai ‘oku nofo mo ia ‘i hono ‘api. He ka ‘ikai ke lahi hake ‘ene ‘ofa kia Sisu he’ene ‘ofa ki hono kau nofo’anga, pea ‘oku ‘ikai

 leva taau ia mo e muimui kia Sisu. Sinoeme’a, ko e ‘ofa kia Sisu, ko e “kolosi” ia kuo hili kiate kinautolu ‘oku tui kiate Ia. Ko e fua kolosi, ko e me’a ‘a e kakai kuo nau ‘osi faitu’utu’uni ki honau laumalie ke hilifaki kiate kinautolu ‘a e tautea mate. Ka ‘ofa ha taha kia Sisu, pea mahino kiate ia, kuo hilifaki kiate ia ‘a e tautea  mate, he kuo pau ke fakatanga’i ia ‘e hono kau nofo’anga ‘o a’u ki he’ene mate. Ko hono fakakoloa pe ‘o e fua kolosi ‘akinautolu ‘oku ‘ofa kia Sisu, he ko honau kolosi ē ne tutuki ai ‘a Kalaisi ‘i Kalevale. He ko e Kalisitiani, ko e taha hiamate, ne tu’utu’unia kiate ia ‘a e tautea mate, ka kuo fua ‘e Kalaisi hono tautea, ‘o tutuki ia ki hono kolosi.

Koe melino moe ‘Eik

Kainga lolotonga ‘etau fai ifo he fe’ofa’aki he ngaahi me’a muna mo mole ngofua ‘oe mamani fakalave tala ni ‘oku tau ongo’i pe ‘oku tau ma’u ha fa’ahinga nonga ‘e taha. Ka ‘i he taimi ‘oku malanga’i ai mo fakamaama ‘e he Kosipeli ‘ae founga ‘oku ma’u melino ai moe ‘Otua pea ‘oku  hoha’a mo ta’e manonga leva ‘ae kau ma’u koloa….’ae kau ‘ofa ki he muna…he kuopau ke ne li’aki honau ‘otua na’a ne ‘ofa lahi taha ai ko ‘ene koloa….ka ne fetongi’aki ia ‘a Kalaisi mo ‘ene founga. Koe fo’i liliu ‘eni te ne fakatupu ha fu’u longoa’a mo ha hoha’a moe mavahevahe he mo’ui ‘ae tangata (‘Isikeli 37:7.) Koe toko lahi te nau fakamavahe’i kinautolu ke nau tali ‘ae Kosipeli pea koe ni’ihi te nau tu’u ki he Kosipeli pea ‘e toki hoko ai ha “fu’u mavahevahe” pea ‘oku tau ‘ilo kuo ofi ‘ae Pule’anga ‘oe ‘Otua (1 Kolinito 11:18, Loma 14:1,2). ‘E hoko mai foki

 ‘ae mavahevahe ko ia ke ne veuki ‘ae ngaahi ha’i ‘oku ne fakatoka ‘ae malu moe ma’opo’opo’anga ‘o ha famili pea moe nofo ‘a kainga (v. 53): ‘E mavahevahe ‘ae Tamai moe foha, ‘ae foha mo ‘ene motu’a, ‘ae fefine mo ‘ene ta’ahine, ‘ae Kalisitiane moe ta’e kalisitiane (1 Kolinito 7:16). Ko ia ‘oku ta’e tui ‘oku ‘ahi’ahi’i mo fakapoongi (Ngaue 9:29) Ko ia ai ‘oku ‘ikai ha palomsei ha melino ma’a mamani he ‘oku ne tuku mai ‘ene fangasipi ‘i he uhouhonga ‘oe fanga ulofi.

Koe faingata’a ‘ae mo’ui melino moe ‘Eiki

Kainga koe faingata’a ‘eni ‘oku tau lolotonga mo’ua ai he lotu ‘ae ‘Eiki…’i he famili…’i he pule’anga. Ko angahala koe femamae’aki hotau ngaahi vaa ‘i hano fuufuu’i ha kovi koe’uhii ko ‘etau sio ki he fa’ahinga lelei fakaekita te te ala ma’u he kaha’u.  Taimi tatau ‘oku vaoa mo kaupo’uli ki he langi hotau va mo’oni moe ‘Eiki. ‘Oku tau fefaingata’a’ia’aki koe’uhii nai ko hotau ngaahi vaa fakaengaue…fakaesiasi…fakaefamili lolotonga ia ‘oku tau ‘ilo’ilo pau koe ngaahi me’a ni ‘oku ‘ikai hoifua ki ai ‘ae ‘Otua. ‘Oku tau ‘ilo ‘ae faingata’a ka ‘oku ‘ikai ke tau lea. ‘Oku tau ‘ilo mo’oni ‘ae finangalo ‘oe ‘Otua ka he’ikai te ke ha lelei ai ki hoto kaunga mo’ui.  ‘Oku tau ma’u melino ai mo hotau ngaahi kaunga mo’ui he ‘oku tau fefakahoholoto’aki pea tupu mei ai ‘etau femamae’aki ke faitotonu mo mo’oni hotau ngaahi fatongia. Ko hono fakalea

 ‘e taha ‘oku tau ‘ofaange he tauhi vaha’a he tauhi totonu hoto vaa moe ‘Otua. ‘Oku ‘ikai ‘aupito pea mole ke mama’o hano fakata’e’aonga’i ‘ae to’onga lelei ko ia koe tauhi vaha’a. ‘Oku kovi pe ko hono ngaue’aki ki he ‘uhinga hala moe fakahinohino ‘a Sisu. Ko ia ‘ae ‘uhinga ‘a Sisu heni ki he mavahevahe kae toki ma’u melino moe ‘Eiki koe pau ke tau fehi’a mo fakalili’a mo li’aki pea stiu’a mei he ngaahi ‘ulungaanga pehee ni.

Fakaakonaki

‘Oku langa atu pea uhu kainga ‘ae fa’ahinga melino ‘ae ‘Eiki he kuopau ke te motuki/ tu’usi pea fakamavahe’i faka’aufuli ‘ae ngaahi me’a ‘oku hoho’ia ai hotau kakano ka tau toki ma’u melino ai moe ‘Eiki. Talamai ‘e Dr. Moulton ‘oku tatau ‘ae hele ‘ae uho ‘oe holi mo hato fakapoongi. Kainga ‘oku leleiange ke te nofo masiva ka koe finangalo pe ia ‘oe ‘Eiki ‘i ha’ate ma’u ‘a mamani kotoa mo hono lelei kae iku ai ‘ete mo’ui ki he afi ta’engata. Ko kitautolu ‘oku holi ke mali toko lahi hola fakavavevave mei ai he te ke ta’e melino ai moe ‘Eiki. Koeha hano ‘aonga ke ke feau ‘ae fiema’u ho kakano ka ke iku ai ki he afi ta’engata?… “’Ae kau ‘afungi; ‘oku mou vavanga ko aa ki he mata ‘oe fonua moe langi pea feefee ai ho’omou ta’e vavanga ki he kuonga ni? Pea koeha ai ‘oku ‘ikai ke mou ‘ilo ‘ae totonu ‘iate kimoutolu pe?” (Luke 12:56-57). Kuo leta ‘ae poto moe

 ‘ilo me’a loloto ki he Tohitapu hotau kuonga ni. Ka ‘oku ‘alu ke toe fakautututuange ‘ae angahala’ia ‘ae mo’ui ‘ae kakai pea moe faka’ikai ‘Otua ‘ae Kalisitiane. Kainga Tonga kotoa pe na’a ‘oku tau falala ki he’etau ngaahi taukei moe a’usia fakafo’i tuitui kae monuka ai mo toe nenefu ‘ae ngaahi tefito’i fekau mahino ‘ae ‘Eiki. Koe faka’anaua ‘ae punake he Himi 550 “’E ‘Eiki tuku pe keu ma’u ‘ae loto ‘ilo’ilo, kae ongo vave ‘enau ha’u te’eki te te sio.”(v 5) “’Omi ha konisenisi hangee ha tama’imata keu kalo ‘oka lave si’i ha me’i angahala” (v 6) “’E Sisu, ke ke fakatupu ‘ae ‘atamai vavalo; keu le’o pea tali tu’u ‘o teke kei mama’o.” ‘Oku tau ‘amanaki ‘oku ngaue malohi ‘ae taha kotoa pe ke ‘oua na’a tau ngaue popula koe’uhi ko ha’atau maumau ha lao …. ke pehe mu’a mo ‘etau ngaue malohi mo toto ivi ke ‘oua na’a tau ma’u ‘ae

 mamahi ta’engata ‘o Heli koe’uhii ko ha’atau maumau’i ‘ae lao ‘ae ‘Otua. Kainga ko ‘etau kaveinga ia ka hele’i ‘ae uho ‘oe holi te tau hao ai mei he mate ta’engata.

Fakama’opo’opo

Koe melino ‘oku lea ki ai ‘a Matiu heni he ‘ikai ma’u ia ‘i ha la’i pepa aleapau…pe fai he famataaki…ka koe melino ko ia ‘oku ma’u pe ia hono tali kakato ‘e he’etau mo’ui ‘ae talangofua kia Sisu Kalaisi. Lolotonga ‘etau ‘aunofo he fonu mohu me’a mo fakalalave fakamatelie ni pea ne hoko ko hotau fakalalata ‘o ne “Fakatoupiko’i ai” mo “fakalalata’i” ‘isa ‘o ne kuihi ai kitautolu mei he “Toka teuteu” ki he hoko mai ‘ae Fakamaau ‘ae ‘Otua moe ‘amanaki’anga ‘oe kakai kuo fakaofi’aki ‘e Kalaisi hono ta’ata’a ka koe “Pule’anga ‘oe ‘Otua mo ‘ene ma’oni’oni ‘a’ana. Kuopau pe ketau tu’u moe lau pea fakahaa’i ‘etau fakamo’oni fakahaahaa ‘a ‘etau “Nofo’aki tali” mo “Toka teuteu” ki ha taimi ‘e liuaki mai ai ‘ae ‘Eiki Ta’ane (vv. 35-40) pea mo hotau ngafa ke fakahoko ma’ae ‘Eiki Ta’ane koe hele’i kei taimi ‘ae ‘ofa moe holi ki he

 mamani kae nofo melino ai moe ‘Eiki (vv. 41-48). ‘E hoko mai ‘i hano taimi pe kuo ne kotofa ke hoko mai ai (v. 39; 1 Tesolonaika 5:2; Fakaha 16:15), ko ia ai “ke tau teuteu leva.” Kainga ka u toe ‘ai atu! Koe teuteu lelei taha pe koe hele’i hoto ‘ofa’anga ‘i taimi kae ma’u melino moe ‘Eiki ‘i ‘Itaniti… ‘ia Sisu Kalaisi pe…’Emeni!

(…malo ‘etau ma’u ‘ae uike fo’ou ni…pea malo moe fai mai ‘etau lotu he ngaahi tapa kehekehe pe ‘oku mou me’a mai mei ai…fakamanatu atu ai pe ‘etau lau folofola…pea ‘oku ou feinga ke update atu pe ‘ae Folofola ke fakafaingamalie pe ki ha’o lau ‘ae Folofola ‘i ha fa’ahinga feitu’u pe…he computer pe mobile…fai moe lotu fakafamili/ fakafo’ituitui, ‘aukai pea mo’ui taau foki…..’oku ou ‘ofa atu)

Kavauhi