Koe lotu koe hakenga moe hifonga kelesi

Ngaahi lesoni: Same 85; Hosea 1 :2-10 ; Kolose 2 :6-19 ; Luke 11 :1-13

Ngaahi Himi: 595 / 629/ 140

Veesi malanga Luke 11:10 “He ‘ilonga ‘a ia ‘oku ne kole ‘oku ne ma’u; pea ko ia ‘oku ne kumi ‘oku ne ‘ilo pea ko ia ‘oku Tukituki ‘e to’o kiate ia”

Kaveinga: “Koe lotu koe hakenga moe hifonga kelesi”

Talateu

‘Oku ‘ikai ke liliu ‘e he lotu ia ‘ae ‘Otua ka ko kitautolu pe ia ‘oku liliu ‘e he’etau lotu.  ‘Oku tau tali ‘ae fehu’i koehaa ‘ae lotu? Ko hotau fatongia totonu ia ki he ‘Otua. ‘Oku ha ‘ia Luke ‘ae hoko ‘ae “lotu” kia Sisu koe kupu ta’e mavae ia ‘o ‘ene ngaue lolotonga ‘ene kei ‘i mamani (Luke 3:21; 5:16; 9:18, 28-29; 18:1; 22:41, 44) ‘Oku hanga ‘e Sisu he talanoa ni ‘o fakahinohino’i ‘ene kauako ki he founga hono fakahoko totonu ‘oe fatongia ko ia koe “lotu ki he ‘Otua.” Koe taumu’a foki ia ‘a Sisu ke ‘oua na’a hoko ‘ae fatongia totonu ni koe koto fakala’aa ‘i sia tamaki pe kumi’aki ha’atau lelei fakafo’ituitui ka ke hoko koe hifonga moe hakenga kelesi. Koe tumutumu ‘oe lotu na’e ako’aki ‘e Sisu ki he’ene kauako ko ‘ene fai ha ongo ki’i talanoa ke ne faka’ai’ai mo faka’asinga’i ‘ae ‘ae uho moe laumalie ‘oe fiema’u vivili ‘e he tangata ‘ae hoifua’anga ‘oe ‘Otua hangee ko ia ‘oku lea ki ai ‘etau veesi malanga “He ‘ilonga ‘a ia ‘oku ne kole ‘oku ne ma’u; pea ko ia ‘oku ne kumi ‘oku ne ‘ilo pea ko ia ‘oku Tukituki ‘e to’o kiate ia.”

Koe vete ‘oe potu tohi

Na’e feinga ‘ene kau ako ke fakatatau ki he kau ako ‘a Sione papitaiso ‘o ako’i ange ‘ae lotu. Na’e ‘ikai kole ‘e he kau ako ke ako’i kinautolu ke nau poto he malanga pe ko ha founga ke nau lava ‘o fakahoko ha ngaahi mana lalahi he lotu ka ko ‘enau kole ke ako’i kinautolu ki he founga hono fai ‘oe lotu ‘e hoko ai koe hifonga moe hakenga ‘o ‘ene kelesi. Neongo ‘enau fiema’u ke ako’i kinautolu ki he lotu hangee koe fai ‘e Sione papitaiso ki he’ene kau ako, ka koe anga maheni ai pe foki ia ‘o ha faiako pe lapai pe taki lotu ke ne ako’i ‘ene kau muimui ki he founga ‘oe lotu ‘oku ne fiema’u. Koe lotu na’e ako’aki ‘e Sisu heni ‘oku ‘ikai ko ha fa’unga lotu na’e pehee koe fa’unga lotu “maau pe ‘eni mo taau.” Ka na’a ne ako’aki ha sipinga ‘o hono fai ‘oe lotu ‘e hoko ai ‘ae lotu ‘o “taau mo maau.” Koe’uhii ko hono ngaue hala’aki ‘e he kau taula’eiki moe kau Falesi ‘ae fatongia totonu ‘oe tangata ki he ‘Otua na’e nofo hifo ‘a Sisu ke hino’i ‘ene kau ako.

Ko fokotu’utu’u ‘oe fa’unga ‘oe lotu ne ako’i ‘e Sisu heni (Ko hono hiki ko ia ‘e Luke ‘ae lotu ni ‘oku ki’i nounouange ia hono hiki ‘e Matiu Matiu 6:9-13) na’e ‘ikai ala mavae ia moe ngaahi tefito’i fakakaukau ‘o ‘ene ngaahi lotu na’a ne ikuna’aki ‘ene ngaahi misiona ki hotau mamani. Koe ‘aho ‘oe papitaiso (Luke 3:21), koe lotu kimu’a pea ne toki fili ‘ene kau ako (Luke 6:12), …koe lotu he taimi na’a ne taka toafa ai (Luke 5:16)…koe lotu he ‘aho na’a ne fiema’u ai ke ‘ilo ‘ae tu’unga mahino (confession) ‘ae kau ako kiate Ia (Luke 9:18), koe ‘ene ha fakakehe (Luke 9:29)…koe lotu he taimi na’a ne faka e ia pe (Ma’ake 1:35). Lotu kimu’a hono puke (22:40-44), Lotu mei he Kolosi (23:46), pea moe ngaahi taimi kehekehe pe (5:16; 9:18). Nae matu’aki fakapapau’i mo’oni ‘e he kauako koe ngaahi ngaue lava me’a kotoa ‘a Sisu na’a nau mamata mo ako ai na’e ‘ikai mo ha toe ma’u’anga ivi ka ko ‘ene lotu pe moe ‘aukai. Na’a nau fiema’u ke ‘ilo kihe ngaahi fakapulipuli ‘oe poto moe mafai fakalaumalie ‘oku fai’aki ‘ene ngaue (Hepelu 5:7).

Koe hokohoko moe fa’unga ‘oe lotu na’e ako’i ‘e Sisu

‘Oku tau ui ia koe “Lotu ‘ae ‘Eiki” ‘Oku ‘ikai koe ‘uhinga ko ‘ene lotu ’aki ka koe lotu ‘eni na’a ne ako ‘aki. ‘Oku hanga ‘e he founga ni ‘o ne ako’i ‘ae pau ke matu’aki fakapapau’i kuopau ke tomu’a ‘i ai ha ivi fekau’aki malohi moe Lauamalie ‘oe feohi moe ‘Otua ‘aee ‘oku ne faka’ataa ai kitautolu ke tau lea “Tamai” ki he’ene ‘Afio (Loma 8:14-17; Kaletia 4:1-7). ‘Oku hoko ‘ae fa’unga lotu ni ke ne ‘ave kitautolu ke tau fakakainga’i ‘etau fiema’u moe Finangalo ‘oe ‘Otua. Koe lotu mo’oni ‘oku oo ma’u pe moe fatongia ke fai: Koe fakalangilangi’i ‘oe pule’anga ‘oe ‘Otua pea mo hono fakahoko ‘oe finangalo ko ia (Luke 11:2). Kapau te tau vaka’i lelei ‘ae kakano ‘oe lotu ni ko hono taumu’a “’oku ‘ikai koe fai hotau loto ‘i hono pule’anga ka koe fakahoko hono finangalo ‘i hono pule’anga ‘i mamani …” ke hoko mai ho’o pule.”

“Ko ‘emau Tamai ‘oku ‘i hevani…” koe fehu’i ia kohai leva ia ‘oku ke lotu ki ai. ‘I he’etau ‘ilo ia (Ma’oni’oni) pea ‘oku tau ‘ilo ai pe kohai leva kitautolu ‘oku tai fai atu ‘ae lotu (Angahala). Pea koe hoko atu leva ‘oe lotu ‘oku ‘ilo lelei ai ‘e he angahala ‘a hono tu’unga ‘e fai ke ma’u ai ‘ae tokanga ‘ae ‘Otua koe Ma’oni’oni. ‘Oku ‘ikai foki ke pule’i ‘e he loloa, le’o lahi, kaikaila, lea tonga mamafa mo aoao lea ‘ae me’afua taau ki he lotu na’e ako’aki ko ‘eni ‘e Sisu. Ka ‘oku fua’aki ia ‘a ho’o to’onga mo’ui fakalotu. Koe lea (Aramaic) “Tamai” pe “Abba- Tamai” ‘oku ngaue’aki anga maheni pe ia ‘e he fanau ki he’enau Tamai (Daddy). Ka ko hono uho kia Sisu ‘ae lea ni ‘oku ‘uhinga ia koe Tamai ko ‘eni koe ‘Otua ia he ‘oku ‘ikai hoko ‘etau ngaahi Tamai fakaemamani ko ha ta sipinga lelei ma’u pe ki he famili. Pea ‘oku ‘uhinga ia koe feohi ‘eni moe ‘Otua. Koe Tamai ia ko ‘eni ‘oku lahi ‘ene ‘ofa, kataki, fakamolemole, meesi moe ‘alo’ofa pea ‘ofa ta’e filifili manako ki he’ene fanau. Koe lotu koe hakenga moe hifonga kelesi.

Pea hoko atu ho’o lotu ki he hokohoko ‘oe ngaahi me’a ‘oku ne mahu’inga mai ai ke tau koleange “..Ke hoko ho’o pule” he ko ‘ene taumu’a ia ke hiki fu’u mai ‘ae mo’ui hono pule’anga ke mo’ui atu ‘aki ‘e kitautolu ‘oku kei ‘i mamani. Ko ‘oku honge melino ‘a mamani pea kole leva ‘ae anga fakalangi koe melino ke ngaue’aki ‘i taimi. Pea hoko ai pe ki hono mafai paloveitenisi (providence) “ke foaki mai ha’amau me’akai ki he ‘anai ‘o hokohoko ‘aho pe. Pea ‘oku ‘uhinga ‘ene hokohoko ‘aho pe koe hulu moe lahi ‘ene koloa ke foaki mai. Kapau ko hotau ta’u 90 ‘eni koe ‘aho kotoa ai ‘e 35100 ‘ene foaki hokohoko atu ho’o me’akai. ‘Ikai ngata ka ‘oku tau hoko atu ai ki hotau vaivai’anga lahi taha koe to ngofua he fakatauele ‘ae fili hangee koe ‘uluaki matu’a.

Koeha hono ‘uhinga ‘oku fakafaingata’a’ia’i ‘etau kole? (vs 7-8)

Kainga ‘oku fa’a hanga ‘e he ‘Otua ‘o fakatuai’i mai hano tali ‘etau ngaahi kole ‘i he ngaahi ‘uhinga pehe ni. ‘Oku tuai ia kainga ko ‘ene fiema’u ke tomu’a fakalele’i hotau vaa, tomu’a fai ha ngaue ki he’etau mo’ui ke hoa mo taau moe tapuaki na’a tau kole. Ka ‘oku fiema’u ‘e he ‘Otua ia ke tau tomu’a fou ange he loto moe laumalie na’e ‘i hono ‘Alo ko Sisu Kalaisi he ko ia ‘oku ‘apa’apangofua ai ‘etau ngaahi kole. He’ikai toe fou ha lotu ia ki he ‘Otua ‘i ha toe taha kehe…’i ha toe laumalie kehe (intention) ka “Neongo pe koeha ha me’a te mou kole meiate au ‘i hoku hingoa, teu fai ia” (Sione 14:14). Taimi ‘e taha ‘oku tuai koe’uhi koe hala ke fou ai ‘oku hala (wrong) pea koe’uhii ko ‘ene hala ‘oku ne talamai ai ke tatali. Taimi ‘e taha ko ‘etau fiema’u ‘oku hala (he’e topono ai ‘ae holi kovi hotau kakano) pea koe’uhii ko ‘ene hala ‘oku ne talamai ‘e ‘ikai. Taimi ‘e taha ‘oku hala mo ‘etau taimi kuo tau fili…he na’a tau toki ‘oho pe ‘o lotu koe sio ki ha ngaahi fa’ahinga faingamalie… ka ‘oku ne tala mai ke tau toe ki’i mamalie hifo. Ka ‘okapau kuo “ta’emangoi” ‘etau toutu’u atu ki he ‘Otua ‘i he lotu pea te ne toki ‘omi leva ha kelesi ke ne liliu ‘etau mo’ui ke hoa moe ngaahi me’a kuo tau tangi kiate ia. Pea ‘e tonu leva ‘ae hala, pea tonu mo ‘etau ngaahi fiema’u pea ‘ikai ia ko ia pe ka ‘e tonu foki mo ‘etau taimi ki he ‘Otua.

“Pea ‘oua na’a ke fakahu kimautolu ki he ‘ahi’ahi”

‘Ikai ngata ka ‘oku tau hoko atu ai ki hotau vaivai’anga lahi taha koe to ngofua he fakatauele ‘ae fili hangee koe ‘uluaki matu’a. Kuo ‘osi ‘afio’i kotoa ia ‘e Sisu he na’a ne ‘osi hoko koe kakano ‘ae faingata’a ke haohaoa ‘etau fakafeangai koe’uhii ko hotau kakano. ‘Oku totonu ke mahino lelei kiate kitautolu ‘oku tau tu’u lavea ngoufa pe malele ngofua ma’u pe ki he angahala (everyone is vulnerable to temptation). Pea ‘ikai lau ta’u ia mo lau lotu fuoloa ka ke tau fekuki pe mo ia ki he ngata’anga ‘etau mo’ui. ‘Oku totonu foki ke mahino kiate kitautolu ko ‘etau hao faka’aho mei ai koe ngaue mai ia ‘ae laumalie ‘oe ‘Otua he’ene me’a’ofa koe Kelesi. Koe ‘uhinga ia ‘ae hoko ‘ae kupu’i lotu ni koe taha he kupu’i lotu na’e ako’aki ‘e Sisu koe’uhii ko ‘etau feohi faka’aho mo e fili. Koe’uhii koe ‘ikai ke tau lavelave ‘iloa koeha ‘ae faingata’a moe fili ‘oku ene faka’aho mai ki he’etau mo’ui pea ‘oku tau kole ma’u ai pe ke ne matu’aki malu’i kitautolu ‘Oku tau kau fakataha ai moe lotu fakataula’eiki “’Oku ‘ikai te u pehee ke ke to’o kinautolu mei mamani, ka ke ta’ofi kinautolu mei he Fili” (Sione 17:15).

“Pea ke fakamolemole ‘emau ngaahi angahala he ko kimautolu foki ‘oku mau fakamolemole ‘a ia fua pe ‘oku mo’ua mai” (v 4). ‘Oku tau lotu ke fakamolemole’i ‘e he ‘Otua ‘etau ngaahi angahala kae lolotonga ko ia ‘oku ‘ikai ke tau loto kitautolu ia ke fakamolemole’i ha kakai ‘oku nau fai mai ha kovi kiate kitautolu. Koe lotu na’e ako’aki ‘e Sisu “….pea fakamolemole homau ngaahi mo’ua hangee kuo mau fakamolemole ‘a kinautolu ne mo’ua kiate kimautolu...” Kainga ‘oku hoko ‘etau ta’e fakamolemole ko hono fakahu atu ia ‘ae ‘ahi’ahi ki he’etau ngaahi mo’ui. ‘Oku ‘ikai ‘omi pe ‘ahi’ahi’i ‘e he ‘Otua ha taha ka ‘oku tau fehangaaki moe ‘ahi’ahi koe tupu pe mei he’etau ta’e tauhi ‘ene ngaahi tu’utu’uni. Koe ta’u ‘eni ‘e fiha ‘etau lotu ta’e fakamolemole? Siasi tau toe vakavaki lelei hifoange ki he’etau fai ‘ae lotu lelei na’e ha’u mo Sisu na’a ‘oku hoko pe koe koto fakatupu houhau ‘ataa pe…pea hoko mai ‘ae ‘aho ‘oe ‘Eiki ‘o tau toki ‘ilo ai ta na’e te’eki ke fakakakato hotau ngaahi fatongia totonu ki he ‘Otua koe “fakamolemole’i hotau ngaahi fili.”  ‘Oku hola ‘ae ‘ahi’ahi ia he’etau tulutuli ke fai hono finangalo ‘i mamani. Koe lotu koe hakenga moe hifonga kelesi.

Koe talanoa fakataataa

Koe fakakaukau ke tu’u ma’u ta’e ngaueue ‘o ‘oua ‘e fiu he koe ‘Eiki kuopau ke tali hu. Koe taimi ‘oe talanoa ni koe tu’apo (time setting) pea ko ha kaungame’a ofi ‘o ha taha na’a ne ha’u ke fafangu ia ke ‘omi ha’ane me’a tokoni (maa). Na’a ne ‘osi ‘ilo pe kuo maa’u mohe. Ka na’a ne ta’emangoi pe he Tukituki…he kole…he kumi ki he me’a ‘oku ne mahu’inga’ia ai koe me’a tokoni ma’ana.     Na’e ‘ikai ‘uhinga ‘ene ‘aa hake ko hona kaungame’a, ka ko ‘ene fakafiu pea mo ‘ene ta’emangoi…. “ka koe’uhii ko ‘ene ta’emangoi te ne tu’u hake ‘o ‘ange ‘ae me’a kotoa pe te ne fiema’u..” Pea koe’uhii ko ‘etau fakautumauku hono fai ‘etau lotu, “…te ne tu’u hake ‘o ‘ange ‘ae me’a kotoa pe te ne fiema’u..” ‘Oku fakamatala ‘e he fuoloaange moe viviliange ‘etau lotu hufia ha’atau fa’ahinga fiema’u ‘ae mahu’inga’ia ‘ae ‘Eiki he me’a ‘oku tau mahu’inga’ia ai. Pea koe’uhii koe mahu’inga’ia ‘a Sisu he founga lotu ko ia na’a ne fakalotolahi’i mo faka’ai’ai ‘ene kauako ke ‘oua te nau fiu he kole he’e faifai pe pea foaki…’oua te nau fiu he kumi he’e faifai pe pea ‘ilo…pea ‘oua foki na’a vaivai mo fiungofua he Tukituki he ‘e faifai pe pea ‘e to’o kiate kinautolu. He kuo ne ‘osi folofolo’aki mai “Tala atu kole pea ‘e foaki kiate kimoutolu, kumi pea te mou ‘ilo, Tukituki pea ‘e to’o kiate kimoutolu” (v 9) (Selemaia 29:13)

Koe hulu hotau mahu’inga ki he ‘Otua

Pea fai ai ‘e Sisu hano toe fakamahino ‘ae mahu’inga’ia ‘ae ‘Otua he tangata lotu. He’ikai koleange ‘e ha foha ha ma ki he’ene tamai pea ne ‘ange ha maka…pe kole ha ika kae ‘oange ‘e he Tamai ia ha ngata…pe ko ha’ane koleange ha fo’i moa pea ‘oange ‘e he tamai ia ha sikopio. Pea toki pehee ‘e Sisu “…Kapau ‘oku mou ‘ilo ke foaki me’a’ofa lelei ki ho’omou fanau neongo koe fa’ahinga kovi kimoutolu: Huanoa ‘ae tamai ‘i he Langi ‘ene foaki ‘ae Laumalie Ma’oni’oni kiate kinautolu ‘oku kole kiate ia.” Kainga koe me’a’ofa fungani taha ‘ae ‘Otua ko e Laumalie Ma’oni’oni pea neongo ‘ene fungani ka ‘oku ne finangalo ke foaki ia kiate kinautolu ‘oku nau fiema’u ia (Ngaue 2:1-4). Koe’uhii he kuo ne palomesi mai te ne foaki ia ki he kakai tui kotoa pe hili ‘ene pekia, toetu’u pea ha’ele ki langi (Sione 15:26).

Fakaakonaki

Koe lotu koe hakenga moe hifonga kelesi. Kainga koe lotu koe fakakainga ki langi pe fakaanga tatau atu ‘etau ngaahi mo’ui ni moe to’onga mo’ui ‘oku fakalangi. Kainga koe ta’u fiha ‘enau ‘etau lotu’aki ‘ae lotu ne ako mai ‘e Sisu moe te’eki pe ke tau fai ki ai. Koe fakahoko ‘oe lotu ni ‘oku ne uki ‘ae kaungaa fai ‘oe lotu ni he na’e ‘ikai ke fatu ma’ae fakafo’ituitui kae ma’ae fakatokolahi (Matiu 6:6), “Ka mou ka lotu mou pehe…Ko ‘emau Tamai ‘oku ‘i hevani….” Koe lotu lea ia ‘a fakafamili…koe lotu lea ia ‘a ha Siasi…koe lotu lea ia ha Pule’anga…pea ‘e toki hangai fofonga mai ‘a langi ki he huu totoaki ‘oku tau fai ni (Efeso 3:14-15). Kainga koe lotu ‘oku ‘ikai koe talaange ki he ‘Otua ke ‘omi ‘etau fiema’u pea ke tau ma’u ia ‘o mo’ui siokita’aki mo ta’e’ofa ‘i hotau mamani. Prayer is not telling God what we want and then selfishly enjoying it. Koe lotu koe kole ke ne me’a ngaue’aki kitautolu ke fakakakato (accomplish) hono finangalo he koe kakato hono finangalo ‘i mamani ‘oku langilangi’ia ai hono Huafa Toputapu ‘i Langi. He ‘oku ‘ikai mo ha toe fakalangilangi ‘e langilangi’ia ai ‘a e ‘Otua ka ko ‘etau fai ki he’ene fekau. ‘Oku mahu’inga heni ‘ae fiema’u ke tau fa’a lau ‘etau Folofola he’e malava ai ke ne tokoni’i moe tataki kitautolu ki he ma’u ‘ae finangalo ‘ae ‘Otua. ‘Oku ‘ikai ala mavae ‘ene Folofola pea mo hono fa’unga ‘ene Lotu na’a ne ako’i (Sione 15:7). He kuo lahi pea tupu fakautuutu ‘ae ngaahi lotu kehekehe ‘o fakatatau ki he ola moe faka’uhinga ‘ae tangata mo hono tukufakaholo. Koe faingata’a lahi ‘eni ‘oku hoko ‘i hotau kuonga ni koe lau ‘ae “Kovi koe Lelei” he kuo tali ‘e he ngaahi lotu fakakalisitiane ‘ae mali ‘ae tangata moe tangata pea fefine moe fefine. Kainga lotu mou ‘aa mai he kuo ofi ‘ae ngata’anga. Koe lotu koe hakenga moe hifonga kelesi

Taimi pe ‘oku mafana ‘ai ‘etau feohi tu’u ma’u moe Laumalie ‘oe ‘Otua pea ‘oku toki tokamalie leva hono hili atu ‘etau ngaahi fiema’u kiate Ia (Luke 11:3-4). ‘Oku ‘ikai ko ‘etau manumanu ‘oku ne fakakakato mai ka ko ‘etau tonounou te ne fakakakato. Ko ‘etau ngaahi fiema’u kotoa ‘oku fa’o kotoa pe ia he ngaahi konga lalahi ‘oe lotu na’e ako’i ‘e Sisu ma’a ‘ene kau ako 1. Ko hotau matelie mo hono ngaahi ‘atakai 2. koe mo’ui faka’ulungaanga moe fakahaohao ‘ae Laumalie pea ko hono 3 Koe malu’i moe tataki kitatolu ‘ehe mafimafi ‘oe ‘Otua. ‘Oku ou fokotu’u atu kapau te tau muimui’i ‘ae alangafale kuo fokotu’u ni ‘oku tau ‘amanaki lelei ‘oku tau lotu ‘i he malumalu ‘oe fai ki he “finangalo ‘oe ‘Otua.”

For non -Tongan speakers

True prayer is based on sonship and not friendship. This is not a parable teaching “persistence in prayer” (although that is an important factor) but the willingness of God to care for His own. If a weary, stubborn neighbour finally helps his friend, how much more will a loving Heavenly Father (who never sleeps) meet the needs of His own children! Yes, we should “keep on asking, seeking, and knocking,” not to break down God’s resistance but to reveal to Him our great concern that His will be done. It has well been said, “The purpose of prayer is not to get man’s will done in heaven but to get God’s will done on earth.” Believers today need not pray for the gift of the Spirit, since the Spirit lives in each of God’s children, but we should pray for the “good things” of the Spirit (Matt 7:11) that we need for building character, guiding conduct, and empowering for service (Eph 1:15-23 and 3:14-21).

Fakama’opo’opo

Kainga ‘oku fakamahu’inga’i heni ‘etau “Lotu fai ma’u pe ‘oua na’a fiu” (Luke 5:16;6:12;11:1-13). Koe Lotu ta’e ma’uea pea mo ‘ene fetakinima mo e “Lotu ta’etukua.” Kainga ‘oku tau lolotonga fononga he fo’i taimi tatali ki he hoko mai ‘ae Pule’anga ‘oe ‘Otuaa pea moe toe malohiange ‘ae Angahala, faingata’a’ia pea moe kumi ki he fakamaau totonu te ne ala uesia ‘ae Tui moe fakamo’oni ‘ae kau ako mo kitautolu ‘oku tui ki he mafai moe ivi ‘oe lotu kia Sisuu. Kainga ‘oku ‘ikai mo ha toe founga lelei taha ‘o ‘ete ako ki he lotu ni ka ko ‘ete lotu leva ‘oua ‘e toe tatali. Koe fa’unga lotu ‘ena kuo ‘osi tuku mai ‘e Sisu toe pe ‘eni ki ha kau lotu ke langa ‘ae lotu ko ia. Fakafeta’i ‘oku kei Satai pe ‘a Satai te’eki ‘aupito ke liua ia ‘e ha mafi. ‘Oku ne ke ‘i he niuvakai pe he le’o ‘oe fakataulama “‘Oua na’a tau tuku ‘etau fa’a lotu ‘o hangee koe loto ‘oe fili lahi; ka tau tu’u ‘i he hala koe motu’a hala pea lotu fai ma’u pe ‘oua na’a vaivai” (Himi 140:2). Ko ia ai kuopau ke ‘oua na’a tau fiu he “Kole“, “Kumi” moe “tukituki” hangee koe ngaahi fakatalanoa ‘oe vahe ni ‘i he’etau fai ‘ae lotu kae ‘oleva pe kuo pa mai ‘ae ‘oseni ‘o ‘ene fakamolemole pea ke tau uku ai koe angahala pea ke tau ake kuo fakama’a he koe lotu koe hakenga moe hifonga kelesi. “‘E Sisu te u nofo atu ‘o fai pe ‘eku kole kehe ke u ongo’i ma’u koe kovi kuo mole” Ke tofa totonu ‘etau lotu ke hoa moe finangalo ‘oe ‘Otua…’Emeni!

Kavauhi