“Koe ngaahi tokoni ki he failotu uike lotu 07-08”

“Koe ngaahi tokoni ki he failotu uike lotu 07-08”
 
Tusite 07
Pongipongi: “Ke tau fakaafe’i ‘ae Laumalie Ma’oni’oni ‘oe faka’ilo me’a ke ne tataki mo fakahinohino ‘ae ngaahi mafai moe fatongia ‘oku foaki ki he kakai ‘oe siasi ‘i Tonga mo Muli, pea ‘i he kolo moe famili, to’utupu moe fanau ako ke fakatupulekina ‘ae fe’ofo’ofa ni moe ngaue fakataha ‘ae ngaahi mafai ‘o fakatatau ki he finangalo ‘oe ‘Otua pe taha ‘oku ne foaki ‘ae ngaahi kelesi, lakanga moe ngaue ke tau fai” (1 Kolinito 12:4-7).
 
Koe fakamaama ‘oe kaveinga
 
Koe tefito’i fiema’u ‘ae kaveinga ni ke tau lotua koe “fakaafe’i ‘ae Laumalie Ma’oni’oni ‘oe faka’ilo me’a. Koe ‘uhingaa ‘oku tau fiema’u ‘ae kau ma’u mafai kotoa pe kuo fakafatongia’i mai ‘e he Siasi he ta’u ni ‘o tatau pe ‘i Tonga mo muli foki. Pea ‘oku ‘ikai ia ko ia pe ka ‘oku tau lotua he houa lotu ni ‘ae fu’u fiema’u ke kau atu ki ai hotau ngaahi kolo moe anga ‘enau nofo ke tataki mo fakahinohino ‘e he laumalie ma’oni’oni….’a hotau ngaahi famili, to’utupu moe ‘etau fanau ako. Koe tefito’i kaveinga ‘oku fiema’u ai ‘etau lotu ni he koe ngaahi kupu fekau’aki ni kotoa ‘oku tataki’aki ia ‘e he mafai. Pea ka hoko ‘ae laumalie ma’oni’oni ‘o tataki kinautolu ki he ngaahi fatongia kuo fakafatongia’aki kinautolu he ta’u ni pea ‘oku ne fanau’i mai leva ‘ae “tupulekina ‘ae mo’ui fe’ofo’ofani moe ngaue fakataha” ki he ngaahi kupu fekau’aki ni. Pea ‘oku toe fokotu’u mai pe ‘e he kaveinga ni ‘ae halanga ke tau ‘inasi ai he tapuaki ‘oe ngaue fakataha moe mo’ui fe’ofo’ofa ni koe pau ke tau ngaue’i hotau ngaahi lakanga ‘o fakatatau ki he finangalo ‘oe ‘Otua he ko ia toko taha pe ‘oku ‘a’ana ‘ae kelesi lahi ke fai’aki hotau ngafa ni. Tau fakaafe’i mai ‘ae tataki ‘ae laumalie ma’oni’oni ‘i he houa lotu ni.
 
Koe huluhulu mei he potu tohi
(1 Kolinito 12:4-7).
“Pea ko ‘eni ‘oku tufa kehekehe ‘ae ngaahi kelesi, ka ‘oku taha ai pe ‘ae laumalie (5) Pea ‘oku tufa kehekehe ‘ae ngaahi lakanga ka ‘oku taha ai pe ‘ae ‘Eiki (6) Pea ‘oku tufa kehekehe ‘ae ngaahi ngaue ka ‘oku taha ai pe ‘ae ‘Otua ‘a ia ‘oku ne fai ‘ae ngaue kotoa pe ‘i he kakai kotoa pe (7) Ka ‘oku tuku ‘ae fakaha’anga ‘oe Laumalie ki he tangata taki taha pea ke ‘aonga.”
Ki he ‘Apositolo ni ko ‘ene feinga fakamatala’i mai ‘eni ‘ae fakakaukau ‘oe mo’ui fe’ofo’ofa ni pea pehee ki he laumalie totonu ‘oe ngaue fakataha. He ‘oku ne fakamahino lelei heni koeha hoto ngafa kuo tu’utu’unia pe koe ‘ofisa kolo ki he nofo maau ‘ae kolo, pe tamai ki he malu ‘ae famili…pe Faifekau ki he ngaue fakamo’ui laumalie ‘oe siasi neongo ‘enau kehekehe ka ‘oku humaki mai ‘e Paula ‘ae ‘uhinga kuopau ai ke nau ngaue fakataha pea mo fe’ofo’ofa ni koe taha ai pe ‘ae ma’u’anga kelesi koe laumalie….’oku taha ai pe ‘ae ‘Eiki neongo ‘ae kehekehe ‘a hotau ngaahi lakanga…’Io ‘oku taha ai pe foki moe ‘Otua neongo pe ‘oku lahi pe si’i, ma’olunga pe ma’ulalo, ‘uli pe ma’a ‘etau ngaue ‘oku tau fai he ta’u ni. Kia Paula koe ngaahi ivi fakalaumalie ‘eni he ‘oku fakamatala ‘e he mohu moe kehekehe ‘ae lahi ‘oe ivi ngaue ‘oe Laumalie. Kia Paula koeha ‘ae lahi moe ma’olunga ha ngaue kuo te fai “Ka ‘oku tuku ‘ae fakaha’anga ‘oe Laumalie ki he tangata taki taha pea ke ‘aonga.” Kainga lotu ko ‘etau lotua ‘ae kaveinga ni ke hoko kotoa pe ‘etau ngaahi ngaue he ta’u fo’ou ni koe fakaha’anga ia ‘oe Laumalie ki he kakai kotoa pe pea ‘oku ‘aonga leva ‘etau ngaue mo e lotu ‘oku tau fai ni he ‘oku tau faka’a’asili lelei ‘ae ngaue ‘ae ‘Eiki ‘i hono sino ha mai koe Siasi. Ko ‘etau kaveinga: Ke tau fakaafe’i ‘ae Laumalie Ma’oni’oni ‘oe faka’ilo me’a ke ne tataki mo fakahinohino ‘ae ngaahi mafai moe fatongia ‘oku foaki ki he kakai ‘oe siasi ‘i Tonga mo Muli, pea ‘i he kolo moe famili, to’utupu moe fanau ako ke fakatupulekina ‘ae fe’ofo’ofa ni moe ngaue fakataha ‘ae ngaahi mafai ‘o fakatatau ki he finangalo ‘oe ‘Otua pe taha ‘oku ne foaki ‘ae ngaahi kelesi, lakanga moe ngaue ke tau fai”…’Emeni
 
 
Efiafi: “Ke tau kole ke tokoni’i ‘etau ngaue’aki ‘ae me’a ngaue fetu’utaki fakatekinolosia ‘i he ‘ata moe lea ‘oku fou he ngalu’ea, kae ‘uma’a ‘a ‘etau fefononga’aki ‘i he ‘ataa moe tahi mo ‘uta ke ma’oni’oni mo malu’i ‘ae ngaahi faingata’a’aki ‘ae ivi mafimafi ‘oe ‘Otua ‘oku ‘i he potu kotoa pe ke tau hufanga ki ai mei he ngaahi faingata’a fakaenatula mo faka-e-tangata kotoa pe” (Saame 139:7-12)
Himi 232/361/517/582/587
 
Koe fakamaama ‘oe kaveinga
 
Ko e uki lotu ‘oku tau fai ni he kaveinga ni ko ‘etau “kole tokoni ki he ‘Otua.” Ko ngaahi me’a leva ‘eni ‘oku makatu’unga ai ‘etau kole tokoni. Ko ‘etau ngaue’aki ko ia ‘ae tekinolosia lahi taha ‘i hotau kuonga ni hangee koe internet, ngaahi telefoni to’oto’o mo ha toe tekinolosia pe ‘oku malava ke tau fakafolau holo ai ha ngaahi ‘imisi pe lea pe ongo. Koe uki lotu ni ko ‘etau kolea ki he ‘Eiki ‘oe ta’u ni ke ne tokoni’i mo haofaki ‘ae kakai ‘oe fonua mei hono ngaue hala’aki ‘ae mana ‘ae ‘Afiona kuo fakafou mai ‘i hotau kuonga ni ka ko ‘emau ‘inasi he fa’ahinga ta’au fakatekinolosia lelei ni. Kuo hoko foki ‘ae me’a ngaue ni koe maumau’anga lahi taha ia ‘oe mo’ui ‘ae kakai ni he ‘aho ni. He ‘oku fakafaingamalie’i ‘e he tekinolosia ni ‘ae kovi moe angahala kotoa pe na’e faingata’a ke ma’u. Koe ‘api ‘eni ‘e fiha kuo maumau, koe mo’ui ‘eni ‘e fiha kuo mole, koe fanau to’utupu ‘eni ‘e fiha kuo motuki honau kaha’u moe to ki he mo’ui ‘oku toe fakalilifuange. Tau lotu ki he ‘Eiki ‘oe ta’u ke tatapuni ‘ae ngaahi faingamalie ‘e ala hoko ai ‘ae me’a ngaue lelei mo tokoni ni koe fu’u luo ke ‘aukolo faka’aho atu ki ai ‘ae kakai ‘oe fonua ki he afi ta’engata.
 
Koe konga hono ua ‘oe lotu kole ni ko ‘etau ngaue’aki ‘ae ngaahi me’a fononga ‘o tatau pe ‘i tahi, ‘ataa moe funga fonua. He taumaia ‘oku ala hola ‘ae ngaahi faingata’a hangee ko ia ‘oku tau fanongoa he taimi hono kotoa pe, ‘ae mole ‘ae ngaahi mo’ui ‘e lauafe koe tupu mei he ngaahi fakatamaki. ‘Oku kau ai foki ‘i he fiema’u lotu ‘ae kaveinga ni ke tau kole ‘ae tataki mo malu ‘ae ‘Eiki ‘oe ta’u ke tau hao mei he ngaahi faingata’a fakaenatula ‘oku fa’a hoko koe koto fakamanavahe mo fakalilifu he ‘oku ne to’o ai ‘ae ngaahi mo’ui ‘e laui mano pea na’e si’i kau foki ai mo hotau kainga Tonga ‘i Niua. Koe lotu he koe ‘Eiki ia ‘o natula koe Satai ia ‘oku fe’unga mo hotau vaivai ka koe mafai aoniu foki ia.
 
Huluhulu mei he potu tohi (Saame 139:7-12)
 
Koe same ni ‘oku ne feinga ke fakamatala’i mai ‘ae naunau’ia moe natula ‘oe ‘Otua ‘oku tau lotu ki ai. Koe ‘Otua ‘eni ‘oe Tokaima’ananga pea ‘i he taimi tatau koe ‘Otua ‘eni ‘oe ‘Ofa taupotu. ‘Oku fakamatala ‘e he veesi 1 ‘ae mahino he’ikai ala hola pe unga ha taha ‘o tatau ai pe ha founga mei he fofonga mai ‘ae ‘Otua ‘oe Tokaima’ananga “’E Sihova kuo ke hakule au ‘o ‘iloa. Kainga ‘oku ‘ikai ko ‘ene ‘ilo pe ka ‘oku ne ‘iloa ‘a ia ‘oku ‘uhinga ia kuo ‘ikai ha’aku toe me’a ‘e puli ‘e ta’e’ilo ‘e he ‘Otua. Pea toki talaloto ‘e he fatu same ni pea kapau ko ia pea “te u hola ki fee mei ho laumalie na? Pea te u hola ki fee mei ho fofonga? Pea toki fakalau mai ‘e he fatu same ni ‘ae ngaahi founga fakapulipuli na’a ne pehee ‘e ala hao ai mei he ‘Otua ‘oe tokaima’ananga “..kapau te u kaka ki he langi ‘oku ke ‘i ai ‘ae ‘afiona; kapau te u mohe ‘i lalo fonua uoke ko koe ‘ena..kapau teu ‘ai ‘ae kapakau ‘oe hengihengi, kaupau teu nofo taupotu he ngata’anga ‘oe tahi, na’a mo ia ka ‘e taki au ‘e ho nima…’io na’a moe po’uli ‘oku ‘ikai fakapo’uli ia ki he ‘afiona ka ‘oku tatau ‘ae po moe ‘aho ‘ena fakamaama koe po’uli moe maama ‘oku na tatau ki he ‘Afiona” (v 7-12). Siasi koe ha ha’atau toe me’a ‘e ala fai? Ko kitautolu ‘oku tau lolotonga mo’ua he angahala’aki ‘ae me’a ngaue fakatekinolosia ni ‘oku lotua koe ‘e he kaveinga ni ke ta’ofi pea hola leva mei ai he ‘oku ‘i ai ha houhau lahi ‘oku tu’unuku mai. Tau lotua hotau ‘alunga ke tau fononga ma’u ai pe moe ‘Eiki he tene huluhulu vaa’ihala kovi ke tau kalo mei ai ka tau fe’ao pe mo ia. Tau malu ai mei he fili pea moe hao ai mei he ngaahi faingata’a fakaevaha ‘oe fononga’anga ‘oe ta’u 2014. Ko ‘etau kaveinga “Ke tau kole ke tokoni’i ‘etau ngaue’aki ‘ae me’a ngaue fetu’utaki fakatekinolosia ‘i he ‘ata moe lea ‘oku fou he ngalu’ea, kae ‘uma’a ‘a ‘etau fefononga’aki ‘i he ‘ataa moe tahi mo ‘uta ke ma’oni’oni mo malu’i ‘ae ngaahi faingata’a’aki ‘ae ivi mafimafi ‘oe ‘Otua ‘oku ‘i he potu kotoa pe ke tau hufanga ki ai mei he ngaahi faingata’a fakaenatula mo faka-e-tangata kotoa pe”..’Io ‘oku ‘ikai ko ha potu kehe ‘eni ka koe matapa ‘eni ‘o langi….’Emeni!
 
Pulelulu 08
Pongipongi: “Ke tau hufia ‘ae kakai ‘o Tonga ke faka’ilo mo fakaivia ‘e Sihova hotau fatongia malu’i mo faka’ehi’ehi mei he ngaahi mahaki faka’auha moe fakatu’utamaki fakasino mo faka’atamai kotoa pe. Pea ke tau kau fakataha moe potungaue mo’ui ‘i he faka’ehi’ehi moe tauhi fakapotopoto hotau sino, ‘atamai moe ‘atakai” (1 Kolinito 3:16-17, 1 Kolinito 6:12 -13)
233/234/ (534/538)
 
Koe fakamaama ‘oe kaveinga
 
‘Oku too ‘ae fakamamafa ‘ae kaveinga ni ki he ngaahi fakakaukau ni. 1. Ke tau hufia ‘ae kakai ‘o Tonga pea ‘oku ‘uhinga ia pe koe fee pe ha feitu’u ‘i mamani ‘oku ‘i ai ha Tonga. Koe taumu’a ‘oe lotu hufia ni koe’uhii koe mahino mai mei he ngaahi fakatotolo ‘ae takimu’a hotau kakai he ‘ohofia ‘e he ngaahi mahaki fakatupu ‘e he to’onga mo’ui. Hangee koe ma’u me’atokoni lahi, koe to’onga mo’ui ‘uli ‘oe fe’auaki moe to’onga mo’ui vaivai faka’atamai tupu mei he ‘atakai. Ko ‘etau lotu ke “faka’ilo mai mo fakaiivia ‘e Sihova hotau fatongia malu’i mo faka’ehi’ehi ‘ihe faingamalie lahi ke mo’ua he ngaahi faingata’a ni. Pea koe konga hono ua leva ‘etau lotu hufia ke tau kau fakataha moe potungaue mo’ui ‘i he faka’ehi’ehi moe tauhi fakapotopoto hotau sino, ‘atamai moe ‘atakai. Tau lotu ma’ae kau Toketaa moe kau neesi pea pehee ki he kau ngaue kotoa ‘oe potungaue ni. Tau lotu ma’ae Minisita moe talekita ki he ngaahi fa’ufa’u ‘e ala tokoni ke fakasi’isi’i ‘ae hoko ‘ae ngaahi faingata’a ni. Tau lotu foki ma’ae kakai hono kotoa ke kau ‘ae mo’ui faka’ehi’ehi he to’onga mo’ui pau ke fononga faka’aho mo ia.
 
Koe huluhulu mei he potu tohi
(1 Kolinito 3:16-17, 1 Kolinito 6:12 -13)
 
“Oku ‘ikai te mou ‘ilo koaa koe Temipale ‘oe ‘Otua ‘a kimoutolu, pea ‘oku fale ‘iate kimoutolu ‘e he laumalie ‘oe ‘Otua? Ka maumau ‘e ha taha ‘ae temipale ‘oe ‘Otua ‘e maumau ‘e he ‘Otua ‘ae toko taha ko ia, he koe temipale ‘oe ‘Otua ‘oku toputapu; pehee foki mo kimoutolu
 
‘Oku talanoa heni ‘a Paula koe kakai kotoa pe ‘oku tui kia Sisu Kalaisi koe Temipale kinautolu ‘ae ‘Otua. Pea ‘ikai ia ko ia pe ka ‘oku ‘afio tu’uma’u foki mo hono laumalie ‘i he kakai pe temipale ko ia. Kia Paula ‘i he ‘uhinga leva ko ia ta ‘oku matu’aki pelepelengesi ‘ae mo’ui ‘ae kakai ko ia ‘o ‘ikai koe ‘uhinga ‘i he’enau tui pe ka koe pau ‘ae ‘afio tu’u ma’u ‘ae laumalie ‘oe ‘Otua ‘i honau lotolotonga. ‘Oku hangee ia ko ha fale ‘oku ulo ma’u pe hono maama pea ‘oku faingata’a ke ‘ohofia ia ‘e ha kaiha’a. Kia Paula koe natula totonu ‘eni ‘o ha Siasi koe maama ‘oku ‘ikai matamate’i ‘e ha fili he koe Sino ha mai ia ‘o Kalaisi (2 Kolinito 6:16; ‘Efeso 2:22; Hepelu 3:6). Koe’uhii koe talanoa hangatonu mai ‘ae kaveinga ‘o fekau’aki mo hotau sino pea ‘oku tau vakai ai ki he faingata’a mo pelepelengesi ke tau faitu’utu’uni tau’ataina ki hotau sino. ‘Oku ‘ikai ngata pe ‘i he’etau hoko koe ngaahi ‘imisi matamatakovi ‘oe ‘Otua ‘i he’etau talangata’a ki hono finangalo ka ‘oku tau ta’etoka’i mo ta’e hounga’ia ‘i he’ene maa’imoa fakatupu pea mo hono kaveinga na’a ne ngaohi ai kitautolu ‘i hono ‘imisi pea koe ‘imisi ko ia koe mo’ui ma’a mo ma’oni’oni. ‘Oku tau mafai ke tau hao mei he ngaahi faingata’a pe mahaki’ia fakasino ‘o kapau te tau muimui lelei ki he’ene ngaahi fakahinohino ‘o fekau’aki pea moe mo’ui. ‘I he Tohitapu ‘oku fonu ai ‘ae ngaahi akonaki moe fakahinohino ki he anga ‘oe mo’ui lelei fakasino pea moe ngaahi to’onga mo’ui faka’ulungaanga ‘oku fakahoifua ki he ‘Otua.
 
Ko ‘etau talangata’a ki he ngaahi fakahinohino ‘oku tau mafai ai ke tau tau’ataina ke talangofua ki he ngaahi o’i hotau kakano ki ha me’a ‘e fakafiemalie ki ai lolotonga ia ‘oku hoko koe fakatupu houhau ki he ‘Otua. Ka maumau ‘e ha taha ‘ae temipale ‘oe ‘Otua ‘e maumau ‘e he ‘Otua ‘ae toko taha ko ia, he koe temipale ‘oe ‘Otua ‘oku toputapu; pehee foki mo kimoutolu. ‘Oku lea heni ‘a Paula ki he ngaahi to’onga mo’ui ‘ae sino ‘oku ‘ikai fakatupu fakahoifua ki he ‘Otua. Koe ngaahi to’onga mo’ui pehee kuo ‘osi maau pe hono feitu’u kuo ‘osi teuteu’i ma’a kinautolu ko heli moe mate ta’engata. Koe feitu’u pe ia ‘oku maumau’i ai ‘e he ‘Otua ‘akinautolu ‘oku nau ngaue hala’aki honau sino ke fakatupu houhau kiate ia. Koe tautea ia ‘i he maama ‘oe fuakava motu’a kiate kinautolu te nau maumau’i ‘ae ‘afio’anga ‘oe ‘Otua (Temipale) koe mate pe (Levitiko 15:31). ‘Oku kau ki heni mo kinautolu ‘oku taki hala’i (false teachers/ kau takilotu loi mo malanga’i ‘ae ngaahi tui hala mo faka’otuamate) ‘e faka’auha mo maumau’i kinautolu ‘e he ‘Otua ko ‘enau fakaangahala’i mo fakatukia’i ‘ae kakai ‘oku nau feinga ke ‘ilo ‘ae ‘Otua. Ko ha’atau mo’ui faka’ehi’ehi ‘o tatau pe mei he ngaahi mahaki’ia fakasino pea mo e angahala foki ‘oku tau fakahaa ai ‘ae mo’ui hounga’ia ‘oku tau ma’u ki he maa’imoa fakatupu moe ‘ofa mai ‘ae ‘Otua. Ko ‘etau kaveinga “Ke tau hufia ‘ae kakai ‘o Tonga ke faka’ilo mo fakaivia ‘e Sihova hotau fatongia malu’i mo faka’ehi’ehi mei he ngaahi mahaki faka’auha moe fakatu’utamaki fakasino mo faka’atamai kotoa pe. Pea ke tau kau fakataha moe potungaue mo’ui ‘i he faka’ehi’ehi moe tauhi fakapotopoto hotau sino, ‘atamai moe ‘atakai”…’Emeni
 
 
Efiafi: “Ke tau fuakava mo momoi atu ke kau pea pule mai ‘ae ‘Otua ‘i he ngaahi falemaama ‘oe lotu moe ako, ko ‘api, ngaahi ‘apiako, Pule’anga moe Siasi ‘oku nau teu’i ‘oe tangata moe fefine kakato ke ma’u ‘ae poto moe maama faka-’Otua kae hao ‘a Tonga mei he ‘auha ‘i he masiva ‘ilo. Pea ke fakatupu ai ha kakai lelei ki he famili, fonua pea moe lotu” (Siope 28:28)
233/ 570/606/628
Fakamaama ‘oe kaveinga
 
Koe tefito’i kaveinga ke tau lotua he houa lotu ni koe fakahaofi ‘a             Tonga mei he ‘auha ‘i he masiva ‘ilo. Pea ka hao leva ‘ae Tonga mei he masiva ‘ilo pea ‘oku ne fanau’i leva mo fakatupu lelei ha kakai, ha ngaahi famili matu’a taau mo lelei ke nau ngaue’i ‘ae siasi moe fonua, pule’anga moe famili foki. ‘Oku fokotu’u mai ‘e he kaveinga ni ha founga ke tau fai ia kae malava ke a’usia ‘etau kaveinga ke hao ‘a Tonga mei he masiva ‘ilo. Koe founga leva ko ‘etau lotu ‘o momoi atu pea ke kau pea pule mai ‘ae ‘Otua ‘i he ngaahi falemaama ‘oe lotu moe ako, ko ‘api, ngaahi ‘apiako, Pule’anga moe Siasi ‘oku nau teu’i ‘oe tangata moe fefine kakato ke ma’u ‘ae poto moe maama faka-’Otua. Koe’uhii koe nunu’a ‘oe masiva ‘ilo pea mo hono naunau ‘oku ‘ikai fe’unga ia moe mo’ui ‘ae Tonga. He ‘oku ‘ikai ha’atau fa’ahinga ma’u’anga mo’ui fakaenatula pau ke fakafalala ki ai ‘etau masiva ‘ilo pea mo ‘etau mo’ui fakapikopiko. Koe founga pe ‘eni ko ‘etau momoi kitautolu ki he poto moe maama ‘ae ‘Otua ke ne fa’ofale he to’utangata moe to’u fefine ‘o Tonga kae malava ke haofaki ‘ae kaha’u ‘o Tonga mei he nunu’a ‘oe fonua ‘oku masiva ‘ilo.
 
Huluhulu mei he Lesoni
(Siope 28:28)

‘Oku ‘ikai ko e uho ‘o e Tohi ‘o Siope ko ha fakamatala ki he misiteli ‘o e mamahi (mystery of suffering) pe ko hono “fakatonuhia’i ‘a e ngaahi founga ‘a e ‘Otua”  ‘oku fai ki he (depth) tui (faith) ‘i he lotolotonga ‘o e mamahi (suffering). ‘Oku talanoa ‘ae vahe 28 ki he fakahikihiki’i ‘oe poto. ‘Oku fakamatala ‘ae vahe ni ki he ngaahi naunau moe mafuhinga ‘oe femamenite pea mo hono lilo ka kuo ‘iloa pe ‘e he mafimafi ‘oe ‘Otua. He ‘oku lea ki ai ‘ae veesi 23 “Koe ‘Otua pe ‘oku mahino ki ai hono hala pea ko ia pe ‘oku ne ‘ilo hono potu.” Kia Siope koeha nai ha founga te tau ala kakapa atu ai ke lave’i ha konga si’i ‘oe mafimafi ‘oe ‘Otua ke tau mata maama ai ‘i hono Maama. Pea toki lea ‘ae veesi huluhulu ‘oe kaveinga ni “Pea ne toki folofola ki he tangata, vakai koe ‘apasia kia ‘Atonai, ko ia ‘ae poto.” Kainga lotu ta koe poto ‘oku tangi ki ai ‘ae kaveinga ni koe “’apasia ‘Otua.” Koe poto ia kia Siope te ne mafai ke ukufi ‘ae maama ‘ae ‘Otua ‘oku tau lotu ki ai koe kakai ‘oku nau ma’u ‘ae ‘apasia ‘Otua. ‘Oku hulu ‘anoa ‘ae poto moe fa’ahinga kehekehe kuo fakakoloa’aki hotau kakai tonga ‘i mamani ka ‘oku fu’u kei tokosi’i pe ‘ae kauako lelei ‘oku nau ma’u ‘ae ‘apasia ‘Otua. Kainga tau lotua  ke hoko ‘ae ‘apasia ‘Otua koe tefito’i ma’u’anga tala lelei taha ia ki he kauako ‘a Tonga kae malava ke tau hao mei he nunu’a kovi ‘oe masiva ‘ilo. Tau lotua ‘o momoi atu pe foaki atu ‘ae kaha’u hotau fonua ko Tonga ki he tataki moe fakahinohino ‘ae laumalie ‘oe ‘Otua kae a’usia ‘e Tonga ha Tonga monu’ia pea tu’uloa foki. Ko ‘etau kaveinga : Ke tau fuakava mo momoi atu ke kau pea pule mai ‘ae ‘Otua ‘i he ngaahi falemaama ‘oe lotu moe ako, ko ‘api, ngaahi ‘apiako, Pule’anga moe Siasi ‘oku nau teu’i ‘oe tangata moe fefine kakato ke ma’u ‘ae poto moe maama faka-’Otua kae hao ‘a Tonga mei he ‘auha ‘i he masiva ‘ilo. Pea ke fakatupu ai ha kakai lelei ki he famili, fonua pea moe lotu”…’Emeni