Fakalahi ngāue ʻa e Kanivá ki he letioó

Ko e pongipongi Tokonaki kotoa pe kamata ʻi he uiké ni ʻaho  28 ʻo Fēpueli taimi 10.45pongipongi pehe ki he Mōnite kotoa taimi 8 pongipongi ʻe faifatongia atu ai e  Ongoongo ʻa e Kaniva Tongá ʻi he letiō Planet FM 104.6 mei Mt Albert ʻi ʻAokalani.

Ko hono fakalahi pe ʻeni ʻo e ngāue tufaki ongoongo ʻa e Kanivá hili ia  e taʻu ʻe 5 ʻene faifatongia ʻi he ʻinitanetí ʻo tuku atu ʻa e ongoongó mei he uepisaiti www.kanivatonga.co.nz.

ʻOku ʻikai ngata ʻi he fakamafola heni ʻo e ongoongó ka ʻoku tālangaʻi atu ai foki mo e ngaahi kaveinga kehekehe ʻoku kau tonu ki he fakahoko fatongia ʻa e Kanivá, hangē ko e mahuʻinga ʻo e lea faka-Tongá, ngāueʻaki ʻo e lea faka-Tongá ko ha meʻangāue ke ne fakatonu leaʻi ʻa e lea ʻIngilisí pea pehē ki he hake mai ʻa e mītia fakasōsialé.

‘I he 2009 na’e lēsisita ai ‘a e kautaha Kaniva Tomga Ltd ‘i Nu’u Sila pea kamataʻaki ‘a e nusipepa ne lele fakauike.

Koeʻuhī na’e fakatokangaʻi he ʻaho ko iá e vave holo e māketi nusipepá  ka e vave e hū mai ‘a e founga tufaki ongongo ʻi he ʻinitanetí  na’e fili e kautaha Kanivá ke hiki leva ‘a e fakamafola ongoongó mei he nusipepá  ‘o kamataʻi ʻa e uepisaiti www.kanivatonga.co.nz he 2010.

Ka ne aʻu ki ha taimi naʻe lahi hono fiemaʻu e ongoongo ʻa e Kanivá ʻe hotau kāinga tokolahi ʻi muli ni ʻoku nau lea kinautolu ʻi he lea ʻIngilisí ne pau ai ke toe fakalahi e fakahoko fatongia ki he lea ʻIngilisí.  Ko ia ai ʻi he 2012 ne toʻo ʻa e uepisaiti  www.kanivatonga.co nz kae fetongiʻi ʻaki ʻa e uepisaiti Kaniva Pacific ʻo fakahingoa ia  ko e www.kanivatonga.co.nz.  ʻI he fetongi ko iá talu mei he 2012 kuo hoko ai ʻa e Kanivá  ko e uepisaiti lahi taha ia ʻa Tonga ʻoku tō ʻene fakamamafa tufaki ongoongó ʻi he mahuʻinga ke pulusi fakataha pe ongoongó  ʻi he lea ʻIngilisí mo e lea faka-Tongá.

Koeʻuhī ko e letioó ʻoku mei aʻu ki he feituʻu kehekehe pe ʻo hangē ko e aʻu ʻa e ʻinitanetí pea kuo lava ngāueʻaki pe ia ʻi he ʻinitanetí ʻi he ngaahi ʻahó ni naʻe pau ai ke fili ʻa e Kanivá ko e mitia hoko ia ʻe fakalahi ki ai ʻene faifatongia ke fakaaʻu atu ai ʻene misioná ki he kakai tokolahi ʻoku ʻikai lava ken au ngāueʻaki ʻa e ʻinitanetí tautefito ki he kakai lalahi matuʻotuʻa angé.

ʻOku fie fakahoko atu ai heni ʻe hoʻomou kautaha Kaniva Tongá ʻa e fakamālō lahi ki he ngaahi tokoni kotoa pe kuo tau fetakinima mai ai ʻi he taʻu ʻe 5 ko ʻeni e fakahoko fatongia ʻa hoʻomou kautaha ni ʻa ia ʻe kakato foki ʻa e taʻu 5 ni ʻi ʻOkatopa ʻo e taʻu ní.

Ko ia ʻoku fakaafeʻi atu kimoutolu ke mou fanongo ki he letioo Planet FM 104.6 ʻi he Tokonaki kotoa taimi pongippongi ʻi he 10.45am pea pehē ki he Mōnite kotoa ʻi he taimi 8pongipongi.