Māhanga pipiki ʻikai loto ke fakamavahevaheʻi

Fai e Tevita Katoa

15 Epeleli 2014

 

ʻOku kei loto pē ʻa Shivanath mo hono tokoua māhangá Shivram ke ʻoua naʻa fakamavaheʻi kinaua.

Naʻe fanauʻi e ongo taʻu 12 ko ʻení ʻoku pipiki hona konga lotó. ʻOku ua pē hona vaʻé kae nima ʻe fā pea ʻoku ʻi ai e tui ʻoku taha pē mo e keté. ʻOkú na taki taha ʻa e maʻamaʻa, mafu mo e ʻuto.

ʻOku pehē ʻe he niʻihi ʻo e kau toketaá ʻe lava lelei ke fakamavaheʻi kinaua, ka ʻoku ʻoku loto pē ongo uá ia ken a pipiki pē.

Naʻe pehē ʻe Shivram ki he TV Barcroft, “ ʻOku ʻikai ke ma fakaʻamu ke fakamavaheʻi kimaua. Te ma peheni pe kimaua ʻo aʻu ki haʻama fuʻu lahi. ʻOkú ma loto ke ma moʻui pē ʻo hangē pē ko ʻení.

ʻOku hoko e mahanga pipikí ʻi he foʻi fāʻele ʻe 200,000 kotoa pē, pea ʻoku meimei ko e vaeua ʻoku nau mālōlō ʻi honau fanauʻí. Kaneongo e faingataʻa lahi ko ʻení, ʻoku lava pē ʻe Shivanah mo Shivram ken a matuʻuekina e faingataʻa ko iá. ʻOkú na moʻui pē kinaua ʻo hangē ʻoku ʻikai ha palopalemá, ʻo na fetokoniʻaki ke kaukau, ʻai e vala mo e helu hona ʻulú.

ʻOkú na toe fononga fiemālie holo pē ʻi hona kiʻi koló ʻi he uhouhonga ʻo ʻInitiá.

“ʻOkú mateuteuʻi kimaua ʻi he meʻa kotpoa pē. ʻOkú ma heka pasikala ki he akó pea ʻikai ha palopalema ʻi heʻema vaʻinga kilikití,” ʻi he lau ʻa Shivanah, ʻo fakatatau ki he lipooti ʻa e Daily Mail. ʻI he lau ʻa ʻena tangataʻeikí Raj Kum, taʻu 45, ʻokú na lelei ʻaupito he akó. ʻOkú ne tui neongo ʻa ʻena fakakaukau ki he malavá, ka ʻoku tofanga ʻene ongo tamaikí ʻi he pole lahi ʻaupito.

Ngaahi ongoongo kehe mei mamani:

“Lolotonga e fahaʻi taʻu ʻuhoʻuhá ʻoku faingataʻa kia kinaua ken a lue pea ko e taimi ʻoku fie tangutu ai ha taha ʻe pau ke tokoto ʻa e taha. Ka ʻoku ʻikai ke na kē. Naʻe pehē ʻe Kumar, ʻoku fai tatau pē ʻena fakakaukaú he kapau ʻe pehē atu ha taha ʻoku fie vaʻinga ʻe loto pē ki ai e taha. Kuo ngaohi kinaua ʻe he ʻOtuá ʻo pehē ko ia te na fononga pē ʻo hangē ʻokú na fakahokó. Tuku pē ken a pehē. ʻOku ʻikai ha toe meʻa te u fiemaʻu”.   

ʻI he mamata ko ē ʻa Toketā Krishan Chugh, ko e taukei ʻi he mahaki ʻo e kau leká (paediatrician) ʻi he Fortis Memorial Research Institute ʻi Gurgon, ʻInitiá, ki he ʻū tāá, naʻá ne pehé lolotonga ʻoku malava ke fai e fakamavahevaheʻí, ko e ongo vaʻé ʻe ngalingali ʻe ʻave ia maʻa Shivram, kae hala vaʻe ʻa Shivanah, fakatatau ki he lipooti ʻa e GADailyNews.com.  

ʻOku mahino pē kia Toketā Chugh ʻa e ʻuhinga ʻa e ongo māhangá mo ʻena tamaí ʻi he ʻikai ke nau fiemaʻu e tuʻunga ko iá, ka ʻe ala liliu e tuʻunga ko iá ʻi he ʻalu ke motuʻa ange ʻa Shivanah mo Shivram, 

Naʻe pehē ʻe Chugh, fakatatau ki he GADailyNews, “Ko hona taʻu 12 ʻeni he taimí ni pea kuo pau ke na fakakaukau kia kinaua ʻokú na lele tauʻatāina holo fakasino mo fakaʻatamai. Ko e meʻa ko ē ʻoku tau feinga ke tokoniʻí mālohí ko ʻena loto ko ē ke na hangē mo e niʻihi kehé”.