Ngali ko e kapakau ʻeni ʻo e MH370 kuo maʻu

Kuo pehē ʻe he kau talatalaaki Falaniseé ʻoku nau tui taʻetoe veiveiua ko e kapakauʻi vakapuna ko ia ne maʻu ʻi he motu ko Reunion ʻi Siulaí ko e konga ia mei he vakapuna MH370.

Ko e kongaʻi kapakau ʻeni ʻoku ʻiloa ko e flaperon kuo ʻosi siviʻi ia ʻi Falanisē ʻe he kau mataotao ki he fefolauʻaki he ʻeá fakavahaʻapuleʻangá.

Naʻe talu mei hono maʻu ʻo e kongaʻi kapaú ni mo hono haʻao ʻe he kau maʻumafai Falaniseé ʻa Reunion naʻa toe maʻu ha kongokonga ai.

Ko e vakapuna foki ko ʻeni ʻoku fai ki ai ʻa e talanoá ko e vakapuna Maleisia ne tukufolau mo ha toko 239  mei Kuala Lumpur ki Pīsingi ʻi Māʻasi 2014 ʻo iku  ʻikai tūʻuta ki he feituʻu ne taumuʻa ko iá.