Tali Palesiteni Kautaha Takimamata 'a Tonga ki he Ministaa

Mei he ‘Etita: Ko e tohi ‘oku paaki atu ‘i lalo na’e makatu’unga ‘i ha fokotu’u mo ha tohi tangi ki he palemia ‘o Tonga ke fakahifo ‘a e Minisita Takimamata, Dr Viliami Latu ‘i he ngaahi ‘uhinga ‘o hange ko e pehe kuo ‘ikai kei taau e fakahoko fatongia ‘a e  minisitaa ni. 'Oku 'ataa pe ke 'omi ha me'a 'e tokanga ki ai a e minisitaa 'i he kaveinga ko 'eni ke mau paaki atu.

Tali ‘ae Palesiteni ‘oe TTA ki he Minista Takimamata

Fakatulou atu moe kakai e fonuaa kae ‘ataa mu’a ke fai ha ki’i lave ke tali e ngaahi tukuaki’i ne haa mai he ngaahi nusipepaa ‘o fekau’aki moe lau ‘ae Minisita Takimamata, Toketa Viliami Uasike Latu, ki he Kautaha Takimamata ‘a Tonga pe koe TTA. 

Ko hono mo’onii ne ‘osi fai e fakalelei he vaa ‘oe Kautaha Takimamata ‘a Tonga pe koe TTA moe Potungaue Takimamata ‘ae Pule’angaa moe Minisitaa Takimamataa, ka na’e toe ‘ohovale pe kuo kei fai pe lau ia ‘ae Minista he ngaahi Nusipepaa pea ‘oku totonu pe ke fai ha tali kiai mo fakatonutonu e ngaahi lau ‘ae Minisita ‘oku halaa koe’uhi koe kau lau nusipepaa e fonuaa ke totonu ‘e nau ma’uu.

‘Oku ‘ikai ko ha tau lau ‘eni ia, ka koe fakamahino pee moe fakama’ala’ala.

Fakalelei:

‘I he ‘osi ‘emau fakataha fakaleleii ‘ae Minista Takimamataa moe TTA ne faka’ohovale kiate kimautolu kuo paaki e tatau ia e tohi tangi ‘ae TTA ‘i he nusipepa Talaki he ‘aho pe hono hokoo.  Na’a ku fetu’utaki leva ki he Minisita Takimamata ‘o kole fakamolemole kiate ia koe me’a ne ‘asi he Talaki ne ‘ikai fakangofua ia ‘e he komiti pule ‘ae TTA ke paaki ha me’a pehee pea neu talaange teu feinga ke fakatonutonu mo ‘eke pe ko hai na’a ne ‘ave ‘ae tatau ‘oe tohi tangii ki he Talaki he ‘oku ‘ikai koe fakangofua ia ‘ehe TTA. 

Ka neongo ‘eku kole fakamolemole na’e faii, ne ‘ikai holomui e Minisita Takimamataaia kae toe lau mai ia he nusipepa Kele’a moe Tonga Weekly.  Na’aku toe fetu’utaki atu pe ki he Minisita ‘o toe kole fakamolemole kiate ia kapau ‘oku kei tuputaamaki pea kaataki mu’a ‘o fakamolemole’i e fehaalaki kuo hokoo peau talaange kiate ia ‘oku ‘ikai fe’unga mo ia koe taki ke ne fai ha ngaahi lea pehee ki he kakai e fonuaa pea he’ikai ke tali ‘ehe TTA he nusipepa ‘ene tohi na’e faii ka te mau nofo taha pee ke faka’apa’apa’i e fakalelei kuo mau ‘osi felotoi kiaii.

Ka ‘i he nusipepa Tonga Weekly ‘oe uike nii ne toe ‘asi mai pe lau ‘ae Minisita ki he TTA ‘o pehee ‘oku ta’efalala’anga e tohi tangi na’e faii he ‘oku pehe ‘e Boris Stavenow (Borris) koe tangata Siamane ‘oku ‘o’ona ‘ae Sandy Beach Resort ‘i Ha’apaii ne ‘ikai fakamo’oni ia he tohi tangii ka na’e ‘asi ia ne fakamo’oni he tohi tangii.

Ne ‘osi ‘eke mai ‘eni ‘ehe Minista kimu’a ‘o fekau’aki moe fakamo’oni ‘a Boris pea neu talaange ki he Minisita koe mo’oni ‘a Boris ne ‘ikai fakamo’oni ia he tohi tangii he na’e ‘ikai ke ‘i Tongatapu ni ia he taimi ne fakahuu ai e tohi tangii, ka na’e ‘asi pe hono hingoaa he tohi tangii he koe memipa ‘oe komiti pule ‘ae TTA ‘o fakafofonga’i mai ‘a Ha’apai.

Koe tokotaha poupou lahi ‘a Boris ki he TTA pea ne kau pe tokotaha ni he fa’a fakaanga lahi kihe ngaahi founga ngaue ‘ae Potungaue Takimamataa.  Ka ne mahino ‘oku teuaki ke foaki ‘ae ngaahi tokoni lau kilu ‘ae Potungaue Takimamata ki he ngaahi pisinisi fakatakimamata ‘a Ha’apaii koe’uhi koe afaa ko “Ian” pea ‘oku kau e pisinisi ‘a Boris he lisi tokoni ko ‘enii.

Koe fononga he ngaahi peau faingata’a ‘oe pisinisi takimamataa ‘oku fiema’u tokoni e tokotaha kotoa, pea ‘i he taimi ‘e ni’ihi kuo faka’asi mai ha me’i ngako ia ha tuliki pea si’i hee atu ai pee ni’ihi ‘o faingamaalie tokotaha kae ngalo e maataangaa ia na’a nau tu’u fakataha koe teke ‘ae mo’oni tatau moe mo’ui fakalukufua.

‘Uhinga mo’oni ‘oe Tohi Tangi:

Koe tohi tangi ‘ae Kautaha Takimamata ‘a Tongaa ki he ‘Eiki Palemia ke fakahifo e tokotaha ko ‘enii, Toketa Viliami Uasike Latu, mei he lakanga Minisita ‘oe Takimamataa koe’uhi koe ongo’i mo’oni ‘ehe kau pisinisi takimamata ‘oe fonua ni ‘ae too lalo e tu’unga ‘oku ‘iai e Takimamataa he fonua ni he vaha’a taimi ne hoko ai e tokotaha ko ‘enii koe Minisita he Potungaue ko ‘enii.  Koe uho kanokato pe ia ‘ae tohi tangii he ne te’eki ai ha taimi ia ‘e too lalo pehee ai e Takimamataa he fonua ni ka koe taki ngaue ‘ae toketaa ni.

Ne mau ‘osi fakamahino ki he Minisita ni ‘oku ‘ikai ha’amau loto taaufehi’a ‘e taha kiate ia, ka koe talanoa ngaaue pe moe fiema’u ‘ehe sekitoa ko ‘enii ke mo’ui kae ‘ikai koe fai hifo pee ke mate. ‘Oku ‘osi mahino kiamautolu koe ngaahi fatongia ‘o e Minisita ni ‘oku lahi, pea koe faka’amu ‘a e tohi tangi ke fai ha fakakaukau ‘a e Pule’anga na’a toe ‘i ai ha founga ‘e toe lava ke hakeaki’i ‘enau tokanga ke fakalelei’i  ‘a e tu’unga faingata’ia ‘a e sekitoa takimamata ‘i he vave taha.

Tangi atu kimautolu koe kakai e fonuaa koe ‘uhinga ‘ene Minsita ko kimautoluu, kuo lau mai ia ‘o talamai ‘oku mau vale he fakalele pisinisii pea kuo mate ‘emau ngaahi pisinisii ‘akimautolu ia. 

‘Oku hala e matee, ka ‘oku mo’oni e too laloo ia ka koe ‘uhinga e too laloo ko ‘ene tataki ‘oku faii pea ‘ikai fie ngaue fakataha moe kakai e fonuaa ‘oku nau ‘ilo e fa’ahinga ngaaue ni kae fakafalala pe ia ki he’ene toketaa moe ki’i ni’ihi tokosi’i ‘oku ‘uhinga ai e too laloo.  Ne te’eki ai ha Minista ia ‘e fehangahanagai moe ngaahi pisinisi Takimamata moe TTA ha taimi ka koe toki Minisita ko ‘eni.

Vaa ngaue e Pule’angaa moe Kakai e fonuaa (Private/Public Partnership):

Talu e hoko hake Pule’anga ko ‘enii mo ‘enau tala ke fengaue’aki vaaofi e Pule’angaa moe Kakai e Fonuaa.  Faka’ofo’ofa e leaaia moe fakamatalaa he ngaaahi fakataha lalahi he fonua ni, ka koe fakamatamata lelei pe, he ko hono mo’onii ‘oku loi e fo’i me’a ia ko ‘enii he ‘oku ngaue vaaofi pe Pule’angaa ia moe ki’i ni’ihi tokosi’i pe ‘oku nau loto kiai, kae ‘ikai koe kakaii fakalukufua.

Koe ‘uhinga e Pule’angaa ke nau faifatongia ki he kakai e fonuaa pea tauhi ‘e nau fuakava ki he Tu’ii moe Kakai ‘oe Fonuaa.

‘Oku tau tui lahi pe ‘e ngali vave mai pe ha Pule’anga mo ha kau taki lelei te nau fakahoko mo’oni ‘ae fakakaukau lelei ko ‘enii ke hoko ‘o mo’oni kae tuku aa e fokotu’utu’u ngaue faka’ofo’ofa, kae ‘ikai ke fakahoko.

Tu’unga ‘oe Takimamata he ‘aho nii:

Kuo tu’o lahi e fa’a le’aki ‘ehe Minista Takimamata mo e Potungaue koe Takimamataa ‘oku ne ‘omai e pa’anga lahi taha ki he fonuaa pea ne ‘omai e fika koe ofiofi he $70 Miliona he ta’u kuo ‘osii, 2013.

Kapau ne huu mo’oni mai e seniti ko ‘enii ki he sekitoa takimamataa ‘ata’ataa pe kuo ‘osi milionea e ngaahi pisinisi takimamata lahi mo tu’umaalie ‘ae tokolahi pea he’ikai ‘iai ha taha ‘e hanu mo toe laaunga mo fai ha tohi tangi.  Ka ‘oku loi ‘aupito e fakamatala ia ko ‘enii mo taki hala’i lahi ‘aupito e kakai e fonuaa.

Koe anga ‘eni e founga hono ma’u e $70 Miliona ko ‘eni ki he fonuaa:

Koe lahitaha ‘oe seniti ko ‘enii (80%-90%) ‘oku huu mai ia ki Tonga ni he anga ‘oe fakafetongi pa’anga ‘ihe fefolau’aki hotau kaainga Tonga ‘oku nofo mulii moe ni’ihi ho tau kaainga ‘oku folau atu ki muli ‘o feinga pa’anga ai pea nau foki mai moe pa’anga ko iaa ki Tonga ni.  ‘Oku kau lahi heni e seniti ‘oku folau mai mo hotau kaaingaa koe fakafetongi koloa fakaTonga, fakatau kava Tonga moe ngaahi koniteina me’akai ‘oku ‘ave ki muli, ngaahi pa’anga ‘oku foki mai moe kau feinga pa’anga hili ‘e nau fakahemata he ngaahi fonua mulii, ngaahi kaatoanga faka-‘apiako, faka-kolo, moe faka-siaisi, mata’i ika ke foki mo ia ki he kaainga ‘i muli, pisinisi mokohunuu, pa’anga mei he toli fo’i’akauu, moe ngaahi me’a lahi kehekehe pe ‘oku hoko faka’aho.

‘Oku fakafuofua ki he ofi he toko 50,000 (nima mano) ‘ae kakai ‘oku nau ‘ahia mai e ‘Otu Motu Anga’ofaa he ta’u he ngaahi folau vakapunaa.  Koe toko 14,000 tupu pe ai ‘oku nau nofo he ngaahi hotelee pea toengaa koe kakai Tonga pe ia ‘oku nau ‘eve’eva mai ki Tonga ni he ngaahi ‘uhinga kehekehe pea ‘oku nau nofo pe honau ngaahi ‘apii mo honau ngaahi faamilii pea moe ni’ihi tokosi’i ‘oku nau nofo ‘ihe ngaahi hotelee. 

Koe taimi ‘oku tau vahevahe ai e toko 14,000 ko ‘enii ki he ngaahi hotelee ‘e fakafuofua koe toko  38 kihe 40 he ‘aho ‘ae kau folau ‘eve’eva ‘oku nau ‘ahia mai ‘a Tonga ni he ‘aho.  Koe loki hotele kaatoa ‘e 600 tupu ‘i Tongatapu ni ‘ata’ata pee, pea ka ha’u e toko 40 pee he ‘aho pea ‘oku mahino ai koe ngaahi loki ia ‘e 560 ‘oku ‘ikai lava ia ‘o nofo’i he ‘aho ‘e taha.

Ko hono fakalea ke toe mahinoange kapau koe toko 40 ko ‘enii ‘oku nau fakamole ‘ae ‘avalisi koe $300 he ‘aho ‘o kau ai e nofo hotele, kai, moe fe’alu’aki, pea taa koe seniti huu mai he sekitoa takimamataa koe $4.32 Miliona pe ‘ae seniti mo’oni ‘oku huu hangatonu mai mei he sekitoa takimamataa ki he fonua ni he ta’u 2013.  Koe toenga ‘oe pa’anga ‘oku lauu ‘oku fakafuofua ki he $65.7 Milionaa, ‘oku totonu ke lau ia mo taanaki ki he Toutaii, Ngouee, moe ngaahi sekitoa kehee. 

Koe fakataata mahino ia ‘ae too laloo moe talanoa ngaue na’e faii!

Vaka Meili:

Koe lahi taha e ‘uu vaka meili ‘oku tu’uta mai ki Tonga nii koe vaka ia ‘ae kautaha ‘a Sitafooti ‘Aho koe Rising Sun and Tours pea koe tokoni palesiteni ‘uluaki ia ‘ae  TTA.  Na’e lau foki e Minisita Takimamata he taha ‘o e ngaahi nusipepaa koe tokotaha ‘eni ‘oku vale he fakalele pisinisii.

Ko Sitafooti ‘Aho ne talu ‘ene faifatongia he takimamataa mei he 1974 ‘o a’u mai ki he ‘aho ni pea koe vaka meili lahi taha kuo tu’uta he uafu Vunaa koe vaka Queen Elizabeth koe vaka ia ‘a Sitafooti ‘Aho.

Koe Minisita Takimamataa ‘oku poto ia pea koe Toketa ka ‘oku te’eki ai kene lava ‘o ‘omai ha vaka meili ki Tonga ni.  Ne palomesi e Pule’angaa ‘e tau mai e vaka meili ‘e 200 he ta’u ki he uafu ko Vunaa pea koe ‘uhinga ia na’a nau ‘omai ke fakamoleki ai e meimei $40 Miliona ki hono langa e uafuu. 

Koe fakamo’oni ‘eni ‘oku ‘iai pe pa’anga ke fai’aki e ngaauee ka ‘e makatu’unga ia he loto moe anga e fakakaukau e kau takii pe ko e fe me’a ‘oku mahu’ingaange.  Taimi lahi ‘oku mahu’inga’iaange ‘ae Pule’anga hono tokanga’i e koloa matee he koloa mo’ui ‘ae ‘Otuaa koe kakai mo’uii.

Kole tokoni ‘ae TTA ki he Pule’angaa:

Koe’uhi koe mo’oni’i me’a ‘oku haa atu ‘i ‘olungaa, ne fai e kole tokoni ‘ae TTA ki he Pule’anga ‘o kole ha seniti ke tokoni’i hono fakalelei e ngaahi hotelee moe ngaahi me’a ngaaue (product upgrades) ‘ae ngaahi kautaha takimamataa he kuo holo pe too lalo e tu’unga e me’angaauee he ‘ikai ‘iai ha kakai ke nau ngaaue’aki e ngaahi me’angaauee mo nofo’i e ngaahi hotelee.

Koe tali mei he Minista Takimamata ‘oku ‘ikai ha pa’anga ia ‘ae Pule’angaa.  Ka ‘i he tui ‘ae TTA ‘oku ‘iai pe pa’anga ia ke fai’aki e ngaauee mo tokoni’i e kakai e fonuaa he taimi ‘oku nau faingata’a’ia aii, ka ‘oku ‘ikai loto e Minisita ia ke ne tali ‘ae founga ko iaa. 

Kuo tala ‘ehe Minista ‘ae hala he pa’angaa kae fai e ngaahi tufa pa’anga ia ‘ae Potungaue ki he ngaahi pisinisi pe ia ‘oku loto kiai e Minisita kae li’ekina e toengaa ia.   Kuo uki ‘ehe Minisita e fu’u tokoni lau kilu ki Ha’apai koe’uhi koe afaa ko Ian, kae fefe ‘ae fu’u afaa faka-‘ekonomika ‘oku tangi atu ai si’i toenga e kau pisinisi takimamataa?

‘Oku laui miliona e pa’anga tokoni ia ki he takimamataa pea ‘e lava pe ‘o vahevahe ke lava e ngaahi fiema’u vivilii, ka ‘oku ‘ikai fie fanongo e kau takii ia ki he le’o e kakai ‘oku nau ‘ilo mo mahino’i e fa’ahinga ngaaue ni.  ‘E ‘osi atu pe to’u miliona ‘oku tau kei too lalo pee!

Kautaha Takimamata ‘a Tonga (TTA):

‘Oku ‘ikai ko ha ki’i kautaha si’isi’i ‘eni neongo e feinga ‘ae Minista ke holoki hono tu’ungaa mo ‘ene tala koe kautaha pe ia ‘a’aku.  ‘Oku ‘ikai koha me’a faingofua ‘ete hoko koe taki ha fa’ahinga kautaha lalahi pehe ni he ‘oku fai e tu’utu’uni e kau memipaa pea ko kita ‘oku te tu’umu’a ‘o fai mo tala e fatongiaa.  ‘Oku lahiange ‘ae mahu’inga e kautaha TTA he Potungaue Takimamataa fakalukufua.

Koe ngaahi pisinisi takimamata ‘e 165 ‘oku nau memipa mo ‘ihe malumalu ‘oe TTA ‘o kau ai ‘a Tongatapu, Vava’u, mo Ha’apai.  ‘Oku fili leva ‘ehe kau memipa ‘oe TTA ‘enau Komiti Pule fo’ou he fakataha lahi fakata’u ‘ae kautaha.  ‘I he konisitutone ‘ae TTA ‘oku kau ‘ae Minista Takimamata kotoa pe he memipa ‘oe komiti pule, kae talu e hopo mai ‘ae Minisita ko ‘enii moe ‘ikai kene tali ‘ae fokotu’utu’u ne kamata’aki e Potungaue Takimamata e Pule’angaa moe TTA.  Koe TTA koe fanautama ia ‘ae Pule’anga pea ne fa’u ia ‘ehe Pule’anga ‘o fakaafe’i e kau tangata’i fonua he kuohilii ke nau lele’i mai e fo’i ama ni talu mei he ta’u 1976 ke ngaue vaaofi ‘aupito e sekitoa taautahaa (TTA) moe Potungaaue Takimamata ‘ae Pule’angaa.  Koe TTA ne fa’u fakataha pe kinaua moe Tonga Visitors Bureau (TVB) ‘e he Minista Leipa kuo mama’o atuu, ‘a Baron Vaea ‘o Houmaa.Koe Minista Takimamata kotoa pe he kuohilii ne fu’u ngaue vaaofi ‘aupito moe TTA koe’uhi koe fa’unga ni.

Koe mahu’inga (value) e ngaahi pisinisi takimamata kuo fokotu’u he fonua ni ‘ae kakai Tongaa ‘oku ‘i he $200 Miliona tupuu.  Koe fu’u ngaue lahi faufaua ia kuo lava ‘ehe kakai totonu pe ‘oe fonuaa ki hono teke ‘oe maa’imoa takimamata he fonua ni pea ‘oku fu’u ongo ‘aupito ‘ae ‘ai’ai noa’ia ‘ae Minista ko ‘enii mo ‘ene Potungauee.

Faka’ai’ai he Pule’angaa e kakai e fonuaa ke nau pisinisi mo langa e fonuaa pea ‘i he taimi ‘oku langa ai e kakai e fonuaa pea tupu lelei e ngaahi pisinisii pea taanaki tukuhau leva e Pule’angaa ‘o lahi ‘aupito mei he kau pisinisi.  Ka ‘i he taimi ‘oku too lalo ai e ngaahi pisinisii pea tangi mo kole tokoni atu e kakai e fonuaa, kuo tafoki e Pule’angaa ia meaite kinautolu ‘o tala ‘oku ‘ikai lava ha tokoni he ‘oku faingataamaki e Pule’angaa.

‘Oku ‘iai pe ni’ihi ‘oku ‘ikai ke nau toe memipa he kautaha takimamata ‘a Tonga ka koe tokolahi taha aii koe kau papaalangi ‘oku nau nofo totongi holo pee he ngaahi fale ‘oe kakai Tongaa pea nau laiseni fakatakimamata ‘enau ngaahi pisinisii koe tali faingamaalie tokoni pee mei he Potungaaue Takimamataa.

Koe kau ngaue fakamea’aa ‘oku nau ‘i he malumalu ‘oe TTA.  Ka kuo mavahe ‘ae ni’ihi ia ‘o fakakulupu he ‘oku tokoni’i kinautolu he ngaahi pa’anga tokonii pea ‘oku taki mai e kau mavahee ‘a e ta’okete ‘oe hoa ‘oe Minisita Takimamataa pea koe ni’ihi pe ‘eni na’a nau tohi poupou kihe Minisita. 

‘Oku ‘i he malumalu ‘oe TTA ‘ae kautaha e ngaahi hotelee (Tonga Hotel Association), ngaahi kautaha tuaa (Tonga Travel & Tours Association), ngaahi kautaha vakapunaa (Tonga Airlines Association), ngaahi kautaha tekisii (Tonga Taxi Association), ngaahi kautaha ngaue fakamea’a (Tonga Handicrafts Association), ngaahi kautaha falekai moe paa (Tonga Restaurant, Bar, & Entertainment Association).  Koe palesiteni e ngaahi kautaha ko ‘enii moe ongo palesiteni ‘oe TTA ‘o Vava’u mo Ha’apaii ‘oku nau kau kotoa he komiti pule (Executive Committee) ‘ae TTA.

Mahu’inga ke tonu e fika:

‘Oku fu’u mahu’inga ‘aupito ke fakatonutonu e fika ‘oku pehee ‘ehe Minisita Takimamata moe Potungauee koe pa’anga humai ia ‘ae takimamata, ‘ae $70 Miliona, koe’uhii he ‘oku ngaue’aki ‘eni ‘ehe Minisita mo ‘ene Potungauee ke vali ‘ae fo’i ‘ata ‘oku ‘asi lelei mo fakalakalaka ‘enau ngaue ‘oku faii pea ke ngaue’aki ia ke kole’aki e ngaahi pa’anga lahi mo laui miliona mei he’etau pule’anga masiva ke teke’aki e ngaue ni ‘o pehee ko hotau kaha’uu pe ‘eni.  ‘E toe ngaue’aki pe ‘ehe Potungaue ‘ae founga tatau ke kumi’aki e ngaahi pa’anga tokoni mei mulii.  Ka koe laui miliona ‘eni kuo ‘ave ki he Potungauee he founga tatau moe ‘ikai pe ha fakalaka ha me’a ‘e taha kimu’a he ‘oku kei hala pe ngaue’aki e pa’angaa mo hono tufotufaa.

Poate ‘ae Takimamata:

Ne pehee foki ‘ehe taha ‘oe ngaahi tohi ‘ae Minista koe ‘uhinga ‘emau tohi tangii koe ‘ikai ke mau kau he poate ‘ae takimamata koe lahi homau ngaahi mo’ua he fakamaau’angaa. 

Koe poate ko ‘enii ne ‘uhinga hono fokotu’uu koe fokotu’u mo teke ‘ehe TTA moe Minista kuo mama’o atuu, ‘a Fineasi Funaki, he taimi ne Palemia ai ‘e Toketa Feleti Sevele, koe taumu’aa ke to’o e fakamaketi ‘oe takimamata mei he potungauee ‘o ‘ave ke fai kakato ‘ehe sekitoa taautahaa moe TTA.  Ne tali ‘eni ‘e he Kapineti ‘oe ‘aho ko iaa ka ne toki maau mai hono laoo ki he taimi ‘oe Minista ‘oe ‘aho nii.  Ne fai hono taalanga’i e lao kihe poate ko ‘eni pea ne ‘oatu e fiema’u ‘ae TTA moe kau memipaa ka ne ‘ikai tali ia ‘e he Minisita he kuo ‘osi maau ‘ene ngaahi fokotu’utu’u ia ‘a’ana. 

Ongo’i lahi ‘e he sekitoa takimamataa ‘ae fakafisi ‘a ‘Isileli Puluu he ne kamata lele ‘i matangi e ngaauee he na’a ne faka’apa’apa’i lahi e kakai totonu e fonuaa moe founga ngaauee.

Ne fakahu leva ‘ehe Minista ‘ene laoo ki Fale Alea ‘oku te’eki tali ia ‘e he sekitoa taautaha ‘oe takimamataa moe TTA.  Na’a mau ‘ave leva mei ai e fakatokanga ki he Minisita ‘o fakamahino kiate ia ka fekahalaaki ‘ene fili e poate ko ‘enii he’ikai pe ‘e ‘iai ha me’a ia ‘e fakalaka he takimamataa neongo pe koe ha e lahi e pa’anga ‘e ‘oatu kiai mei he pule’angaa. 

‘I he ‘aho ni kuo lava e ta’u e poate ko ‘enii pea kuo laui miliona hono patiseti pea koe ola ‘oku a’u mai kiai he ‘aho nii koe fo’i noa (zero).

Ne ‘ikai loto e TTA moe ngaahi pisinisi takimamataa ke fili ‘ehe Minista Takimamataa e kau memipa kihe poatee, kae tuku ke fili e kau memipa ‘oe poatee ‘ehe ngaahi pisinisi takimamataa (tourism industry).  Koe totonu ‘ae TTA ki henii he ‘oku too lalo e takimamata he fonua ni pea kuo ‘oatu e fu’u pa’anga lahi mei he’emau pa’anga totongi tukuhauu ki he poate ko ‘eni ke fai honau fatongiaa ke teke mo fakalakalaka e ngauee ki mu’a ka ‘oku toe holomui lahiange ngaauee ia he taimi ni.

Ne loto pe Minisita Takimamataa ke ne fili e poatee pea na’e maalohi pe ia.  Koe ola ‘ene filii ‘oku sea he poate ko ‘enii ‘ae motu’a muli pea ‘oku toe ‘iai moe motu’a muli ‘e taha ‘oku kau he poatee.  ‘Oku toe kau foki he Poatee ‘ae mataapule ‘oe Minisita pea koe tokolahi taha e kau memipa he poate ko ‘enii koe kakai ne te’eki ai ke nau ‘asi mai kinautolu ha taimi he ngaahi polokalama tokoni ki hono langa ‘oe takimamataa he fonuaa ni. 

‘Oku lau mano ‘ae vahe ‘ae kau memipa ‘oe poate ko ‘enii.  ‘Oku fakalele ‘ae poatee (General Manager) he motu’a muli ‘e taha pea ‘oku ofi he ua kiluu ‘ene vahee.  Koe tokotaha fakamaaketii koe muli pe mo ia.

‘Oku haa mahino mai he ngaahi fokotu’utu’u ngaue ‘ae Minisita Takimamataa ‘a ‘ene sio lalo ki he kakai totonu e fonuaa pea koe uho ia ‘oku too lalo ai e takimamataa he ‘aho nii. 

Neu ‘osi fakahaa ki he ‘Eiki Palemia moe Hou’eiki Kapinetii, ‘e tatau ai pee pe koe ha e laui miliona ‘e ‘ave ki he Poate ko ‘enii, he’ikai ha me’a ia ‘e lava pea ‘oku ongo hono laku atu e pa’anga lahi ko ‘eni e fonuaa pea koe kakava ‘eni e kakai masivaa ki he kato avaa.

Vaivai’anga e Pule’anga Lolotongaa:

Koe vaivai’anga e Pule’anga lolotongaa ‘oku ‘ikai lava ‘ehe kau takii ‘o fai tu’utu’uni ke fakamo’ui mo hakeaki’i e kakai e fonuaa.   Holoki ‘ehe Minisita Takimamata e tu’unga faka’ekonomika e fonuaa kae kei tuku pee.  Koe Minisita Takimamataa na’e Minisita Polisi pea ne fakamavahe’i mei ai koe ‘ikai kene ‘ilo ‘ene me’a na’e faii ‘o ngalivale ai e Pule’angaa moe Paleemiaa.  

Koe ha ‘oku ‘ikai lava ai ‘e he Palemiaa ‘o to’o e takimamataa mei he tokotaha ko ‘enii kae faingofua pe ‘ene fakahifo e Minista Pa’anga maaloolo?

‘Ikai koe lesoni ‘eni ke tau ako ai ki hotau Pule’anga hoko?

Faka’apa’apa atu,

Siosaia Moehau

Palesiteni ‘oe TTA