Tohoʻi hifo e pēsí ki lalo ke ke lau he ongoongo faka-Tonga

The Australian rugby community has been rocked by the sudden passing 63-Test lock Dan Vickerman, at just 37.

South-African born Vickerman, who last played for the Wallabies at the 2011 Rugby World Cup, was found in his family home overnight, with friends and the rugby community reeling from the shocking news on Sunday.

His final season was a remarkable comeback in itself, with Vickerman returning to the Test fold after a three-year break from rugby, where he studied at Cambridge University and played for their varsity side.

The 2011 comeback handed him his third World Cup opportunity, a decade after his 2001 Super Rugby debut for the Brumbies, where he spent three seasons before moving to the Waratahs.

Former Wallabies backrower Phil Waugh, who played with Vickerman at club, state and Test level, said his teammates were still coming to terms with Sunday’s tragic news.

“We’re all devastated about our good friend and teammate, Vicks,” he said.

Read more: Tragedy as Wallabies lock Vickerman dies

Ongoongo Faka-Tonga 

Kuo tengihia ‘e he komiunitī ʻakapulu ʻa ʻAositelēliá e mālōlō fakafokifā ʻa e loka kuo tuʻo 63 ʻene tesi maʻa kinautolu, Dan Vickerman, ʻi hono taʻu 37.

Ne ʻilo atu e sino ʻo Vickerman ʻa ia ko e tangata foki ʻeni ne fanauʻi ʻi Saute ʻAfilika pea ko ʻene vaʻinga fakamuimui maʻa e Ualapií ʻi he 2011.

Ne maʻu hono sinó ʻi honau ʻapi fakafāmilí pe ʻi he pō Sāpaté.

Ne kiʻi mālōlō fakataimi foki ʻa Vickermtan taʻu ʻe tolu mei he ʻakapulú ka ne foki ʻo ako ʻi he ʻUnivēsiti ʻo Kemipilisí peá ne vaʻinga foki ai.

Ko ʻene foki mai ko ia ʻi he 2011 ne toe maʻu ai hano faingamālie ki he Ipu ʻa Māmaní ko e taʻuʻaki ia ʻe 10 hili ʻene fuofua vaʻinga maʻa e Brumbies ʻi he Super Rugby ʻo e 2001, ʻa ia ne ne ʻi ha taʻu tolu ai ki muʻa peá ne hiki ki he Warratahs.

Pehē foki ʻe he pelekiʻauei ki muʻa ʻa e Ualapií ko Phili Waugh peá ne na vaʻinga foki mo Vickerman he ngaahi tau fakakalapu, fakavahe pea pehē foki ki he tesí, ʻoku feinga hono ngaahi kaungā vaʻingá ke nau tali lelei ʻa e ongoongo fakamamahi ko ʻeni ʻo e Sāpaté.